TH EN
A A A

มาตรฐานสินค้าเกษตรสับปะรด มกษ.4-2546

27 มกราคม 2564    ครั้ง

มาตรฐานสินค้าเกษตร : สับปะรด (มกษ.4-2546)

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔

                      มาตรฐานนี้ใช้กับ "สับปะรด" (Pineapples) พันธ์ที่ผลิตเป็นการค้า ซึ่งมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Ananas comosus (L.) Merr. วงศ์ Bromeliaceae สำหรับการบริโภคสด

คุณภาพสับปะรด

          1. สับปะรดทั้งผล มีหรือไม่มีจุกเเละก้าน

          2. ผลมีความสด กรณีที่มีจุกต้องไม่มีใบตายหรือใบเเห้ง

          3. ไม่มีรอยช้ำ รอยเเดดเผา ผลแกน เเละไม่เน่าเสีย

          4. สะอาด เเละปราศจากสิ่งเเปลกปลอมที่มองเห็นได้

          5. ไม่มีศัตรูพืชเเละความเสียหายเนื่องจากศัตรูพืช

          6. ไม่มีตำหนิที่เห็นเด่นชัด

          7. ปลอดจากความชื้น ไม่รวมถึงหยดน้ำที่เกิดหลังจากการนำออกจากห้องเย็น

          8. ปลอดจากกลิ่นเเละรสชาติเเปลกปลอม

** มีปริมาณของเเข็งที่ละลายน้ำได้ไม่น้อยกว่า 12 ºBrix  

   ผลสับปะรดต้องเเก่ได้ที่ เหมาะสมกับพันธุ์เเละพื้นที่ปลูก เนื้อสับปะรดมีสีเหลือง ยกเว้นพันธุ์ที่มีเนื้อสีขาวเเละผลอยู่ในสภาพที่ยอมรับได้เมื่อถึงปลายทาง

การเเบ่งชั้นคุณภาพ
เเบ่งเป็น 3 ชั้นคุณภาพ

ชั้นพิเศษ (Extra Class)

          1. คุณภาพดีที่สุด รูปร่าง สี เเละกลิ่นรสปกติตรงตามพันธุ์

          2. ไม่มีตำหนิ ยกเว้นตำหนิเล็กน้อยมากที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

          3. หากสับปะรดมีจุกติดอยู่ จุกต้องเป็นจุกเดี่ยว ตรง ไม่มีเเขนง

          4. หากสับปะรดมีจุกติดอยู่ จุกต้องเป็นจุกเดี่ยว ตรง ไม่มีเเขนงเเละมีความยาวระหว่าง 0.5-1.5 เท่าของความยาวผล

** เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน : ไม่เกิน 5% ของจำนวนผลทั้งหมดหรือน้ำหนักรวม

ชั้นหนึ่ง (Class 1)

          1. คุณภาพดี มีลักษณะตรงตามพันธุ์

          2. ผลมีตำหนิได้เล็กน้อย เเต่ไม่เกิน 4% ของพื้นที่ผิวทั้งหมดของผล

          3. หากสับปะรดมีจุกติดอยู่ จุกต้องเป็นจุกเดี่ยว ตรงหรือโค้งได้เล็กน้อย ไม่มีเเขนง เเละมีความยาวระหว่าง 0.5-1.5 เท่าของความยาวผล

** เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน : ไม่เกิน 10% ของจำนวนผลทั้งหมดหรือน้ำหนักรวม

ชั้นสอง (Class 2)

          1. ชั้นนี้รวมสับปะรดที่ไม่เข้าขั้นชั้นที่สูงกว่า

          2. ผลมีตำหนิได้เล็กน้อย เเต่ไม่เกิน 8% ของพื้นผิวทั้งหมดของผล

          3. หากสับปะรดมีจุกติดอยู่ เป็นจุกเดี่ยวหรือสองจุกได้ จุกตรงหรือโค้งได้เล็กน้อย เเละไม่มีเเขนง

** เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน : ไม่เกิดน 10% ของจำนวนผลทั้งหมดหรือน้ำหนักรวม

ขนาดของผลสับปะรด

                    ขนาดของผลจะพิจารณาจากน้ำหนักเฉลี่ยของผล ซึ่งอนุญาตให้มีน้ำหนักมากกว่าหรือน้อยกว่าน้ำหนักผลของเเต่ละขนาดไม่เกิน 12% เเละต้องมีน้ำหนักเฉลี่ยต่ำสุดไม่น้อยกว่า 330 กรัม ตามตารางนี้

** ยกเว้น สับปะรดพันธุ์ที่มีผลขนาดเล็กในกลุ่มควีน เช่น ตราดสีทอง ภูเก๊ต เเละสวั ซึ่งยอมให้มีน้ำหนักเฉลี่ยต่ำสุดไม่น้อยกว่า 250 กรัม

** เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน : สับปะรดทุกชั้นมีผลสับปะรดขนาดใหญ่หรือเล็กกว่าชั้นถัดไปหนึ่งชั้นปนมาได้ไม่เกิน 10% โดยจำนวนผลหรือน้ำหนัก

การบรรจุเเละการเเสดงเครื่องหมายหรือฉลาก

ความสม่ำเสมอ

          1. ในเเต่ละภาชนะบรรจุต้องมาจากเเหล่งเดียวกัน

          2. มีความสม่ำเสมอ ทั้งในเรื่องพันธุ์ คุณภาพ ขนาด เเละสี

          3. ส่วนที่มองเห็น ต้องเป็นตัวเเทนของทั้งหมด

การบรรจุหีบห่อ

          1. สามารถเก็บรักษาสับปะรดได้เป็นอย่างดี

          2. วัสดุที่ใช้ต้องสะอาด มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ ถ่ายเทอากาศได้ ทนทานต่อการขนส่ง ปราศจากสิ่งเเปลกปลอมเเละกลิ่น

การเเสดงเครื่องหมายหรือฉลาก

          บรรจุภัณฑ์สำหรับผู้บริโภค

          1. มีข้อความเเสดงรายละเอียดให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน ไม่เป็นเท็จหรือหลอกลวง

          2. แสดงข้อความว่า "สับปะรด" เเละหรือ "ชื่อพันธุ์"

          3. น้ำหนักสุทธิเป็นระบบเมตริก

          4. ข้อมูลผู้จำหน่าย

          5. ประเทศผู้ผลิต

          บรรจุภัณฑ์สำหรับขายส่ง

          1. เเต่ละหีบห่อต้องประกอบด้วยข้อความ ซึ่งจะระบุในเอกสารกำกับสินค้า ฉลาก หรือที่ภาชนะบรรจุก็ได้

          2. ข้อความต้องอ่านได้ชัดเจน ไม่หลุดออก

          3. ข้อมูลผู้ขายส่ง

          4. เเสดงข้อความว่า "สับปะรด" เเละหรือ "ชื่อพันธุ์"

          5. ข้อมูลผู้ผลิต ชั้นคุณภาพ ขนาด จำนวนหน่วยต่อบรรจุภัณฑ์ หรือน้ำหนักสุทธิเป็นระบบเมตริก

 

** ภาษา : ฉลากต้องมีข้อความเป็นภาษาไทย กรณีผลิตเพื่อส่งออจะเเสดงข้อความเป็นภาษาใดก็ได้

** รายงานผลการตรวจ ใบรับรองผลการตรวจ หรือเครื่องหมายรับรองให้เป็นไปตามหลักกณฑ์เเละเงื่อนไขที่ได้รับการยอมรับจากกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์

 

ที่มา : มาตรฐานสินค้าเกษตรแก้วมังกร (E-book)

อัลบั้มภาพ