TH EN
A A A

โครงการส่งเสริมเกษตรเเปลงใหญ่

6 พฤศจิกายน 2563    ครั้ง

โครงการเกษตรเเปลงใหญ่
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรเเละอาหารเเห่งชาติ (มกอช.)

ประจำเดือนธันวาคม 2563

โครงการเกษตรเเปลงใหญ่ทุเรียน จังหวัดตราด ปี พ.ศ.2562 

                 เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนจากกลุ่มเษตรแปลงใหญ่ทุเรียน ตำบลท่ากุ่ม-เนินทราย เข้าร่วมโครงการ 38 ราย (38 แปลง) / คิดเป็นพื้นที่ทั้งสิ้น 591 ไร่ / ปริมาณผลผลิตทุเรียน จำนวน 1,236 ตัน มีมูลค่าผลผลิต จำนวน 148 ล้านบาท

                 ♦ กิจกรรมภายใต้โครงการ
                       1. ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่และเกษตรกร กลุ่มเป้าหมาย
                       2. จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกษตรกร
                       3. ลงพื้นที่ตรวจประเมินเบื้องต้น
                       4
สนับสนุนนำร่องสติ๊กเกอร์ Q

โครงการเกษตรเเปลงใหญ่ทุเรียน จังหวัดตราด ปี พ.ศ.2563  

                 เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนจากกลุ่มเษตรแปลงใหญ่ทุเรียน จำนวน 4 กลุ่ม ได้เเก่  ตำบลชำราก  ตำบลท่ากุ่ม  ตำบลวังกระเเจะ  ตำบลคลองใหญ่ เข้าร่วมโครงการ 120 ราย (131 แปลง) / คิดเป็นพื้นที่ทั้งสิ้น 1,295 ไร่ / ปริมาณผลผลิตทุเรียน จำนวน 2,700 ตัน มีมูลค่าผลผลิต จำนวน 324 ล้านบาท

                 ผลการดำเนินโครงการในปี พ.ศ. 2562
                       1. เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP จำนวน 38 ราย
                       2. เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนต้นเเบบที่ใช้ระบบตามสอบสินค้าเกษตรและอาหาร (QR Trace) แสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน Q จำนวน 10 ราย
                       3. สนใจจำหน่ายผลผลิตทุเรียนผ่านระบบออนไลน์ดีจีทีฟาร์ม (DGT-Farm) จำนวน 2 ราย

                 ผลการดำเนินโครงการในปี พ.ศ. 2563
                       1. เกษตรกรได้รับการรับรอง GAP จำนวนทั้งสิ้น 120 ราย (220 รหัสการรับรอง) สามารถแบ่งตามชนิดพืช ดังนี้
                            1.1 ทุเรียนได้รับการรับรอง 110 ราย ทั้งนี้ใน 110 ราย มีจำนวน 69 ราย ที่ปลูกพืชผสมผสาน ได้เเก่มังคุด เงาะ และลองกอง ซุ่งได้รับการรับรอง GAP เช่นเดียวกัน
                            1.2 มังคุด จำนวน 9 ราย และเงาะ จำนวน 1 ราย
                       2. มกอช.สนับสนุนนำร่องการเเสดงเครื่องหมาย Q จำนวน 10 ราย
                       3. มีเกษตรกรสนใจใช้ระบบตามสอบสินค้าเกษตรและอาหาร QR Trace จำนวน 16 ราย
                       4. มกอช. ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรใช้ระบบขายสินค้าออนไลน์ผ่านระบบ DGT Farm เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายในยุค COVID - 19

  ⇒ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
                       1. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรเเละอาหารเเห่งชาติ
                       2. สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด
                       3. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 กรมวิชาการเกษตร

                    

ที่มา : จดหมายข่าว มกอช. ฉบับที่ 4/2563 ประจำเดือน มิถุนายน-กรกฏาคม 2563