TH EN
A A A

ถั่วหลืองไทย...ทำอย่างไรให้ผลผลิตเพียงพอ

9 กันยายน 2563    ครั้ง

ประจำเดือนตุลาคม 2563

 

ผลผลิตของอาเซียน รวมกันเพียง 1.46 ล้านตัน

การนำเข้าเมล็ดถั่วเหลือง : จากประเทศของกลุ่มอาเซียนมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่าเนื่องจากมีการใช้พันธุ์ที่ดัดเเปลงพันธุกรรม

ความต้องการผลผลิต 6.9 ล้านตัน : ทำให้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ

ค่าเฉลี่ยผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่ (ปี 2552-2556)

 

1. ขาดเเคลนเมล็ดพันธุ์ที่ดีอีกทั้งเกษตรกรนิยมปลูกถั่วเหลืองพันธุ์เก่าซึ่งไม่ทนต่อโรคและเเมลง

2. ขาดการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ในกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการทรัพยากรที่ช่วยลดต้นทุน

3. ราคาผลผลิตต่ำส่งผลให้เกษตรกรหันไปปลูกพืชชนิดอื่นที่ให้ผลตอบเเทนที่ดีกว่า

 

พัฒนาระบบการผลิตเพื่อผลผลิตถั่วเหลืองที่มีคุณภาพและปลอดภัย รวมทั้งการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์

สร้างความร่วมมือกับเระเทศเพื่อนบ้านเพื่อเพิ่มผลผลิตถั่วเหลือง ลดการพึ่งพาการนำเข้าจากประเทศนอกกลุ่มอาเซียน

 

 

ที่มา : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

 

 

 

 

อัลบั้มภาพ