TH EN
A A A

มาตรฐานสินค้าเกษตร มะม่วง (มกษ.5-2558)

12 กุมภาพันธ์ 2563    ครั้ง

มาตรฐานสินค้าเกษตร : มะม่วง
(มกษ.5-2558)

ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

      มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ใช้กับมะม่วง ชื่อวิทยาศาสตร์ Mangifera indica L. วงศ์ Anacardiaceae (จำหน่ายในรูปมะม่วงผลดิบเเละผลสุก)

   คุณภาพ

⇒ เป็นมะม่วงทั้งผล (มีขั้วผลหรือไม่มีติดอยู่)

    *ถ้ามีขั้วผลต้องมีความยาวไม่เกิน 1.5 cm

⇒ ตรงตามพันธ์ุ

⇒ สด สะอาด สภาพดี ไม่มีรอยชำ้หรือเน่าเสีย

⇒ ไม่มีรอยเเตก

⇒ ไม่มีความเสียหายจากศัตรูพืช

⇒ ไม่มีความชื้นที่ผิดปกติจากภายนอก

⇒ ไม่มีกลิ่น เเละ/หรือรสชาติที่ผิดปกติ

⇒ มีอายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม

 

การจัดขนาด

 

การแบ่งชั้นคุณภาพ

ชั้นพิเศษ

⇒ มีคุณภาพดีที่สุด

⇒ ไม่มีตำหนิที่ผิว* (ถ้ามี ต้องมองเห็นได้ไม่ชัดเจน)

⇒ ไม่มีความผิดปกติด้านรูปทรง

⇒ เกณฑ์ความคาดเคลื่อนในเเต่ละภาชนะบรรจุไม่เกิน 5%

ชั้นหนึ่ง (Class1)

⇒ มีคุณภาพดี

⇒ อาจมีความผิดปกติด้านรูปทรง หรือตำหนิได้เล็กน้อย*

⇒ เกณฑ์ความคาดเคลื่อนในเเต่ละภาชนะบรรจุไม่เกิน 10%

ชั้นสอง (Class2)

⇒ คุณภาพไม่เข้าชั้นที่สูงกว่า

⇒ มีความผิดปกติหรือตำหนิได้*

⇒ เกณฑ์ความคาดเคลื่อนในเเต่ละภาชนะบรรจุไม่เกิน 10%

*ตำหนิที่ผิวที่เกิดจากการเสียดสี,แดดเผา,คราบ หรือรอยด่างที่เกิดจากยางของมะม่วง ทั้งนี้ ขนาดของตำหนิขึ้นอยู่กับรหัสขนาดของมะม่วง

 

การบรรจุหีบห่อ

ความสม่ำเสมอ

⇒ ต้องมีความสม่ำเสมอทั้งในเรื่องพันธ์ุ คุณภาพ ขนาด และสี กรณีที่มองเห็นมะม่วงจากภายนอกภาชนะ ส่วนที่มองเห็นต้องเป็นตัวเเทนของผลิตผลทั้งหมด

ภาชนะบรรจุ

⇒ สามารถเก็บรักษามะม่วงได้เป็นอย่างดี

⇒ สะอาด มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ และทนทานต่อการขนส่ง

⇒ สามารถป้องกันความเสียหายที่มีผลกระทบต่อคุณภาพมะม่วงได้

การเเสดงเครื่องหมายเเละฉลาก

⇒ ชื่อผลิตผล (มะม่วง/พันธ์ุมะม่วง)

⇒ น้ำหนักสุทธิ (เมตริก)

ชั้นคุณภาพ (ถ้ามี)

รหัสขนาด (ถ้ามี)

⇒ ระบุชื่อเเละที่อยู่ข้อมูลผู้ผลิต หรือผู้บรรจุ หรือผู้จัดจำหน่าย หรือผู้นำเข้า หรือผู้ส่งออก

⇒ เเหล่งกำเนิด (ให้ระบุชื่อประเทศที่ปลูก ยกเว้นจำหน่ายในประเทศ)

⇒ ภาษา (จำหน่ายในประเทศต้องใช้ภาษาไทย ถ้าส่งออกให้ใช้ภาษาต่างประเทศได้)

 

 

ที่มา : Facebook มาตรฐานเกษตรน่ารู้ โดย มกอช.

อัลบั้มภาพ