TH EN
A A A

มาตรการส่งเสริมเกษตรกรเข้มเเข็ง ยั่งยืน อยู่ดีมีสุข

29 มกราคม 2563    ครั้ง

มาตรการส่งเสริมเกษตรกรเข้มเเข็ง ยั่งยืน อยู่ดีมีสุข

ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓


พัฒนาเครื่องมือบริหารจัดการน้ำและพื้นที่เกษตรกรรม


สนับวนุนที่ดินจัดสรรเพื่อการเกษตรให้สอดรับกับการใช้ที่ดิน


จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ หรือ องค์กรบริหารจัดการน้ำจังหวัด

จัดตั้งศูนย์พัฒนาตนเองเพื่อสร้างความเข้มเเข็ง/พัฒนาองค์ความรู้

ศูนย์เครือข่ายบริหารจัดการน้ำที่สอดรับกับตลาดและเกษตรกรรม

พัฒนาระบบราคากลางสินค้าเกษตรที่้หมาะสมทำให้ต้นทุนการลงทุนคุ้มค่ากับปริมาณน้ำ

ปรับรูปเเบบการทำเกษตรกรรมพืช ประมง ปศุสัตว์ ให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนคาดการณ์

พัฒนาอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ กลาง เล็ก เเละขุดสระ ขุดบ่อบาดาล ตามศักยภาพของพื้นที่เพื่อเพิ่มเเหล่งน้ำต้นทุน

มีระบบเเหล่งน้ำของตนเองเพื่อการใช้น้ำภาคเกษตร อุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภค

ส่งเสริมการเก็บกักน้ำฝนไว้ใช้เป็นเเหล่งน้ำต้นทุนสำรอง

การปลูกพืชหลากหลาย/เกษตรทฤษฎีใหม่ Zoning เศรษฐกิจพอเพียง

 

 

  ที่มา : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

อัลบั้มภาพ