TH EN
A A A

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชสมุนไพร มกษ.3502-2561

19 มิถุนายน 2562    ครั้ง

 

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชสมุนไพร มี 8 ข้อ

ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2562

 

น้ำ

น้ำที่ใช้ในเเปลงปลูก ต้องมาจากเเหล่งน้ำที่ไม่อยู่ในสภาพเเวดล้อมที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนในผลิตผล

น้ำที่ใช้ในการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ต้องสะอาด มีคุณภาพมาตรฐาน

พื้นที่ปลูก

ไม่อยู่ในสภาพเเวดล้อมซึ่งก่อให้เกิดการปนเปื้อนในผลิตผล และพื้นที่ที่ใช้ในการเพาะปลูกต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

               

วัตถุอันตรายทางการเกษตร

► หากมีการใช้ให้ใช้ตามคำเเนะนำ หรืออ้างอิงคำเเนะนำของกรมวิชาการเกษตร

► ผู้ปฏิบัติงาน ต้องมีความรู้ในการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ถูกต้องเเละมีอุปกรณ์ในการป้องกันอันตรายจากสารพิษ

การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว

เมล็ดพันธ์ุ หรือส่วนขยายพันธุ์ตรงตามพันธุ์/ชนิด

ใช้วิธีการปลูกและการดูเเลรักษาที่เหมาะสม ตามชนิดของพืชสมุนไพรโดยคำนึงถึงการผลิตสารสำคัญ

มีวิธีการให้น้ำที่เหมาะสมกับสภาพเเวดล้อม และความต้องการของพืชสมุนไพร โดยคำนึงถึงการผลิตสารที่สำคัญ

การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว

► เก็บเกี่ยวพืชสมุนไพรเเต่ละชนิดในระยะเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงปริมาณสารสำคัญ

► เก็บเกี่ยวด้วยวิธีการที่เหมาะสมเเละถูกสุขลักษณะขึ้นอยู่กับชนิดของพืชสมุนไพร

► มีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และ/หรือลดความชื้นที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะ

การเก็บรักษา และการขนย้าย 

สถานที่เก็บพืชสมุนไพรต้องถูกสุขลักษณะ สามารถป้องกันความชื้นจากภายนอกและการปนเปื้อนจากวัตถุอันตรายและสัตว์พาหะนำโรคได้

ภาชนะบรรจุต้องสะอาด ปราศจากสิ่งที่เป็นอันตรายและกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ รวมทั้งสามารถป้องกันแสงหรือพรางเเสงได้

มีมาตรการป้องกัน ไม่ให้พืชสมุนไพร มีความชื้นเพิ่มขึ้นระหว่างการขนย้าย 

สุขลักษณะส่วนบุคคล

► ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจ หรือได้รับการฝึกอบรมด้านสุขลักษณะส่วนบุคคล

► มีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขลักษณะส่วนบุคคลที่เพียงพอและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

บันทึกข้อมูลและการตามสอบ

เอกสารและการบันทึกข้อมูล ได้เเก่ การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร การปฏิบัติก่อนหรือหลังการเก็บ การฝึกอบรมสุขลักษณะส่งนบุคคลและผลการตรวจสุขภาพ

เก็บรักษาบันทึกข้อมูล การปฏิบัติงานและเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องไว้อย่างน้อย 2 ปี

 

 

*สามารถอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ คลิก

 

อัลบั้มภาพ