TH EN
A A A

เกษตรอินทรีย์ เลือกอย่างไง? ปัจจัยการผลิต

27 พฤษภาคม 2562    ครั้ง

ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2562

เมล็ดพันธุ์ พ่อพันธุ์เเม่พันธุ์สัตว์และสัตว์น้ำ

     • เลือกจากเเหล่งที่มาจากการผลิตเเบบเกษตรอินทรีย์

 ► ปุ๋ย

     • ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี

     • ใช้ปุ๋ยที่ผลิตขึ้นเองในฟาร์มโดยใช้จากวัสดุดัดเเปลง

     • ใช้ปุ๋ยที่ได้รับการรับรองให้ใช้กับเกษตรอินทรีย์ได้

 ► อาหารสัตว์เเละสัตว์น้ำ

     • ไม่มีส่วนผสมของสารเคมีสังเคราะห์

     • อาหารที่มาจากธรรมชาติ หรืออาหารที่ทำใช้เองในฟาร์ม

     • ห้ามใช้วัตถุดิบที่ได้จากสัตว์น้ำ หรือ ชิ้นส่วนของสัตว์น้ำ เช่น ไม่เอาเนื้อปลาดุก มาเลี้ยงปลาดุก

     • ถ้าเป็นการเลี้ยงสัตว์ ก็ไม่ให้ใช้ผลพลอยได้จากสัตว์ เช่น เนื้อ กระดูกป่นเป็นอาหารสัตว์ ยกเว้นนม

อัลบั้มภาพ