TH EN
A A A

มาตรฐานสินค้าเกษตร ทุเรียน (มกษ.3-2556)

23 พฤษภาคม 2562    ครั้ง

มาตรฐานสินค้าเกษตร

ทุเรียน (มกษ.3-2556)

 

ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

                มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ใช้กับผลทุเรียน ชื่อวิทยาศาสตร์ Durio spp. วงศ์ Bombacaceae (พันธุ์ที่ผลิตเป็นการค้า เพื่อนำมาบริโภคสด)    

 ►ชั้นพิเศษ

     ♦ มีคุณภาพที่ดีที่สุด

     ♦ มีลักษณะหนามสมบูรณ์

     ♦ จำนวนพูสมบรูณ์ ไม่น้อยกว่า 4 พู

     ♦ ไม่มีตำหนิ เเละไม่มีความผิดปกติด้านรูปทรง

 ►ชั้นหนึ่ง

     ♦ มีคุณภาพดี

     ♦ จำนวนพูสมบรูณ์ ไม่น้อยกว่า 3 พู พูไม่สมบูรณ์อีก 2 พู และไม่ทำให้รูปทรงทุเรียนเสียไป

 ►ชั้นสอง                                                                                                       

     ♦ มีคุณภาพ

     ♦ จำนวนพูสมบรูณ์ ไม่น้อยกว่า 2 พู พูไม่สมบูรณ์อีก 2 พู และไม่ทำให้รูปทรงทุเรียนเสียไป

 **หมายเหตุ : ชั้นหนึ่งเเละชั้นสอง มีตำหนิได้เล็กน้อย จากกระบวนการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว/การขนส่ง เช่น รอยเเผลเป็น หนามช้ำ (รวมต้องไม่เกิน 10% ของพื้นที่ผิวทุเรียน) 

 

  ► เป็นทุเรียนทั้งผลที่มีขั้วผล

  ► ตรงตามพันธุ์

  ► สด สะอาด ปราศจากสิ่งเเปลกปลอมที่มองเห็นได้ ไม่มีรอยเเตกที่เปลือก

  ► ไม่มีศัตรูพืชที่มีผลกระทบ ต่อลักษณะภายนอกของผลทุเรียน

  ► ไม่มีร่องรอยความเสียหาย เนื่องมาจากศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของเนื้อทุเรียน

  ► ไม่มีความเสียหาย เนื่องจากอุณหภูมิต่ำหรือสูง

  ► ผลทุเรียนสุก ไม่มีความผิดปกติของเนื้อ ได้เเก่ แกน เต่าเผา ไส้ซึม

 

ขนาดผลที่เป็นพันธ์ุทางการค้าทั่วไป มีน้ำหนักต่อผล ดังนี้

  ► พันธุ์ชะนี   ไม่น้อยกว่า 1.5 ก.ก. / ไม่มากกว่า 4.5 ก.ก.

  ► พันธุ์หมอนทอง   ไม่น้อยกว่า 1.5 ก.ก. / ไม่มากกว่า 6 ก.ก.

  ► พันธุ์ก้านยาว   ไม่น้อยกว่า 1.5 ก.ก. / ไม่มากกว่า 4 ก.ก.

  ► พันธุ์กระดุมทอง   ไม่น้อยกว่า 1.3 ก.ก. / ไม่มากกว่า 4 ก.ก.

  ► พันธุ์นวลทองจันทร์   ไม่น้อยกว่า 1.5 ก.ก. / ไม่มากกว่า 4.5 ก.ก.

  ► พันธุ์พวงมณี   ไม่น้อยกว่า 1.0 ก.ก.

  ► พันธุ์หลงลับเเล   ไม่น้อยกว่า 1.0 ก.ก.

  ► พันธุ์อื่นๆ ที่เป็นพันธุ์ทางการค้า   ไม่น้อยกว่า 0.5 ก.ก.