TH EN
A A A

ทางเลือก เพื่อลดใช้สารกำจัดศัตรูพืช

20 กุมภาพันธ์ 2562    ครั้ง

 

ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2562

 

                ในอดีตการใช้สารกำจัดศัตรูพืชกับพื้นที่เพาะปลูกทางการเกษตรองค์กรทั่วโลกหันมาให้ความสนใจและเเนวทางการเเก้ไขสะสมในสภาพแวดล้อมเป็นระยะเวลานานซึ่งปัจจุบันมีเเนวคิดที่มุ่งหวังแก้ปัญหาสิ่งเเวดล้อมในระยะยาว

     เกษตรอินทรีย์ (Organic Farming) 

   "ระบบการผลิตที่ให้ความสำคัญต่อความยั่งยืนของสุขภาพดินระบบนิเวศ และมนุษย์" โดยเกษตรอินทรีย์เป็นระบบที่พึ่งพาอาศัยระบบนิเวศ ธรรมชาติ ชีวภาพ และปฏิเสธการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและปุ๋ยเคมี โดยนอกเหนือจากการปฏิเสธสารเคมี เกษตรอินทรีย์ยังให้ความสำคัญต่อการสร้างสมดุลของวงจรธาตุอาหารการอนุรักษ์ระบบนิเวศทางการเกษตรและช่วยฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งถือได้ว่าเกษตรอินทรีย์เป็นการบริหารจัดการฟาร์มเชิงสร้างสรรค์ เเละมีการกำกับดูแลที่เป็นระบบ

     Biopesticides 

   Biopesticides เป็นสารกำจัดศัตรูพืชที่ได้จากวัสดุธรรมชาติ (พืช สัตว์ เเละจุลินทรีย์) ที่มีกลไกสามารถฆ่าหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของศัตรูพืชทางการเกษตรได้โดยตรง มีการสลายตัวของสารอย่างรวดเร็ว และมีความเป็นพิษต่ำกว่าสารกำจัดศัตรูพืชทั่วไป ทำให้สามารถหลีกเลี่ยงปัญหามลพิษที่เกิดจากสารกำจัดศัตรูพืชได้ โดยสาร Biopesticides จะส่งผลกระทบทั้งศัตรูพืชเป้าหมาย และสิ่งมีชีวิตโดยรอบ

     เกษตรธรรมชาติ (Natural Farming)

   เกษตรธรรมชาติมีแนวทางเกษตรกรรมที่จะไม่ได้อยู่บนพื้นฐานความคิดทางวิทยาศาสตร์ เเต่เน้นแนวทางตามธรรมชาติไม่เข้าแทรกแซงธรรมชาติมากจนเกินไป โดยมีเเนวทางที่ยึดเป็นหลักสำคัญ 4 ประการ ได้เเก่

          1. การไม่ไถพรวนดิน

          2. งดเว้นการใส่ปุ๋ย

          3. ไม่กำจัดวัชพืช

          4. ไม่ใช้สารกำจัดศัตรูพืช

     การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agriculture Practices : GAP)

  องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้กำหนดหลักการของการทำเกษตร GAP ที่จะมีการพิจารณาตั้งเเต่พื้นที่การปลูก การดูเเลรักษา การเก็บเกี่ยว และการจัดการหลังเก็บเกี่ยวเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ได้ผลผลิตที่คุ้มค่ากับการลงทุนและกระบวนการผลิตจะต้องปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภค รวมไปถึงมีการใช้ทรัพยากรที่เกิดประโยชน์สูงสุด มีความยั่งยืนและไม่ก่อให้เกิดมลพิษ

                สำหรับประเทศไทย ได้มีการนำหลัก GAP มาประยุกต์ใช้ทั้งสินค้าพืช ปศุสัตว์ และประมงโดยมีข้อกำหนดกฎเกณฑ์และวิธีการตรวจประเมินที่สอดคล้องกับ GAP สากล ซึ่งมีกรมวิชาการเกษตรและสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารเเห่งชาติ (มกอช.) เป็นหน่วยงานกำกับดูเเลเป็นผู้กำหนดข้อปฏิบัติสำหรับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP) เพื่อใช้เป็นมาตรฐานการผลิตพืชในระดับเพาะปลูกของประเทศตามลำดับ โดยในส่วนของ มกอช. ที่เป็นหน่วยงานกำหนดมาตรฐานได้มีการจัดทำคู่มือมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) สำหรับการเพาะปลูกพืชและระบบตามหลัก GAP โดยมาตรฐานที่สำคัญ เช่น มกษ.9001-2556 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร มกษ.9000-2557 เกษตรอินทรีย์ และต่อเนื่องไปจนถึงมาตรฐานการผลิต (Good Manufacturing Practice : GMP) มกษ.9035-2553 การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด ที่ถือเป็นห่วงโซ่ต่อยอดการปฏิบัติด้านมาตรฐานที่ดีของประเทศไทย 

 

 

 

 

อัลบั้มภาพ