TH EN
A A A

สัญญาณเตือน "ความเครียด" ของพืช สู่การจัดการอย่างยั่งยืน

10 มิถุนายน 2567    ครั้ง

สัญญาณเตือน "ความเครียด" ของพืช สู่การจัดการอย่างยั่งยืน

ประจำเดือนมิถุนายน 2567

พืชเครียดคืออะไร
                    พืชก็มีความเครียดได้เหมือนมนุษย์ เมื่อต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิต


 


อะไรบ้างที่ทำให้พืชเครียด?
                    1. ศัตรูพืช : แมลง เชื้อโรค และสัตว์กินพืช ล้วนสร้างความเสียหายให้กับพืช ส่งผลต่อทั้งผลผลิตและคุณภาพ
                    2. สภาพแวดล้อม
                        - ดินเค็ม: ดินที่มีเกลือสะสมมากเกินไป เป็นพิษต่อพืช
                        - ความแล้ง: น้ำไม่เพียงพอ ส่งผลต่อการดูดซึมสารอาหารและกระบวนการสังเคราะห์แสง
                        - อุณหภูมิ: อุณหภูมิที่สูงหรือต่ำเกินไป ส่งผลต่อการเจริญเติบโต ออกดอก ออกผล
                        - แสงแดด: แสงแดดที่มากหรือน้อยเกินไป ส่งผลต่อกระบวนการสังเคราะห์แสง
                        - ธาตุอาหาร: การขาดหรือมากเกินไปของธาตุอาหาร ส่งผลต่อการเจริญเติบโต
                        - มลพิษ: มลพิษทางอากาศ น้ำ ดิน ส่งผลต่อสุขภาพของพืช

สัญญาณเตือนของพืชเครียด
                    - การเจริญเติบโตช้าลง
                    - ใบเหลือง เหี่ยวเฉา ร่วง
                    - ลำต้นแคระแกร็น
                    - ออกดอก ออกผลน้อย
                    - ผลผลิตต่ำ
                    - โรคระบาด

เกษตรกรจะช่วยลดความเครียดให้พืชได้อย่างไร?
                    - เลือกพันธุ์พืชที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อม : เลือกพันธุ์ที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศ
                    - ปรับปรุงดิน : ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ปรับสภาพดินให้ร่วนซุย ระบายน้ำดี
                    - ให้น้ำอย่างเหมาะสม : ให้น้ำตามความต้องการของพืช ไม่มากหรือน้อยเกินไป
                    - ป้องกันกำจัดศัตรูพืช : ใช้สารเคมี หรือวิธีธรรมชาติ อย่างเหมาะสม
                    - ติดตามสภาพอากาศ : เตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง
                    - ให้ธาตุอาหารอย่างสมดุล : ใส่ปุ๋ยตามสูตรที่เหมาะสม
                    - ลดมลพิษ : ป้องกันมลพิษทางอากาศ น้ำ ดิน
                    การดูแลพืชอย่างถูกวิธี ช่วยให้พืชเจริญเติบโตแข็งแรง มีผลผลิตที่ดี และลดความเสี่ยงจากความเครียด สิ่งสำคัญคือเกษตรกรต้องหมั่นสังเกต สัญญาณของพืช เรียนรู้วิธีการจัดการ และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อช่วยให้พืชมีสุขภาพดีและสร้างผลผลิตที่ยั่งยืน
 


อ้างอิงข้อมูล : https://www.rakbankerd.com/agriculture/page.php?id=12128&s=tblplant