TH EN
A A A

การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด

27 มิถุนายน 2566    ครั้ง

การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด

ประจำเดือนมิถุนายน 2566

 

                    มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ครอบคลุมข้อกำหนดการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด ตั้งแต่การรับวัตถุดิบ การจัดเตรียม การคัดเลือกการตัดแต่ง การบรรจุ เเละการเก็บรักษา จนถึงการขนส่ง เพื่อให้ได้ผักและผลไม้สดที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและปลอดภัยต่อการบริโภค

 1. สถานประกอบการ : การออกแบบและสิ่งอำนวยความสะดวก

                    จัดวาง ออกแบบ และสร้างอาคารหรือพื้นที่ผลิต เครื่องมือและสิ่งอำนวย ความสะดวกต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่า มีการปนเปื้อนน้อยที่สุด เอื้อต่อการบำรุงรักษา ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ และมีการป้องกันสัตว์พาหนะนำเชื้ออย่างมีประสิทธิภาพ

2. ควบคุมการปฏิบัติงาน

                    การผลิต การควบคุม และตรวจเฝ้าระวัง อันตรายที่จะเกิดโดยเฉพาะการใช้มาตรการป้องกันในขั้นตอนที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน รวมถึงมีการทบทวน ประสิทธิผลของระบบการควบคุม

3. สถานประกอบการ: การบำรุงรักษาและการสุขาภิบาล

                   ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีจุลินทรีย์ทำให้เกิดโรคในสิ่งอำนวยความสะดวกหรือเครื่องมือ

4. สถานประกอบการ: สุขลักษณะส่วนบุคคล

                    ข้อกำหนดเกี่ยวกับสุขลักษณะส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานและบุคคลภายนอกที่เข้าไปในบริเวณผลิต  เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ที่สัมผัสอาหารทั้งทางตรงและทางอ้อมจะไม่ทำให้อาหารปนเปื้อน

5. การขนส่ง

                    มีการควบคุมและจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในระหว่างการขนส่ง เพื่อป้องกันการปนเปื้อนอันตราย และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์

6. ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการสร้างความเข้าใจผู้บริโภค

                    ทำให้มั่นใจว่ามีข้อมูลที่เพียงพอที่จะทำให้บุคคลที่รับช่วงต่อไปในห่วงโซ่อาหารสามารถปฏิบัติได้อย่างปลอดภัยและถูกต้องและสามารถบ่งชี้และเรียกคืนสินค้าได้ง่าย

  • การแสดงรุ่น
  • ข้อมูลผลิตภัณฑ์
  • การแสดงฉลาก
  • การให้ความรู้แก้ผู้บริโภค

7. การฝึกอบรม

          ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  ทั้งทางตรงและทางอ้อมควรได้รับการฝึกอบรมในเรื่องสุขลักษณะอาหารเพื่อป้องกันให้อาหารมีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค

 

ที่มา : จดหมายข่าว มกอช. ฉบับที่ 3/2566 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566