TH EN
A A A

มาตรฐานสินค้าเกษตร : การปฏิบัติที่ดี สำหรับโรงคัดบรรจุผักเเละผลไม้สด ข้อกำหนด 7 ข้อ (มกษ. 9035-2563)

19 เมษายน 2565    ครั้ง

มาตรฐานสินค้าเกษตร
การปฏิบัติที่ดี สำหรับโรงคัดบรรจุผักเเละผลไม้สด (มกษ. 9035-2563)

ข้อกำหนด 7 ข้อ

ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

                 มกษ. 9035-2563 : มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ครอบคลุมข้อกำหนดการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุผักเเละผลไม้สด ตั้งเเต่การรับวัตถุดิบ การจัดเตรียม การคัดเลือก การตัดเเต่ง การบรรจุ การเก็บรักษา จนถึงการขนส่ง เพื่อให้ได้ผักเเละผลไม้สดที่มีคุณภาพตามมาตรฐานเเละปลอดภัยต่อการบริโภค

1. สถานประกอบการ : การออกเเบบเเละสิ่งอำนวยความสะดวก

                การจัดวาง ออกเเบบ เเละสร้างอาคารหรือพื้นที่ผลิตเครื่องมือเเละสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปนเปื้อนน้อยที่สุด เอื้อต่อการบำรุงรักษา ทำความสะอาดเเละฆ่าเชื้อ และมีการป้องกันสัตว์พาหะนำเชื้ออย่างมีประสิทธิภาพ

2. การควบคุมการปฏิบัติงาน

                การผลิต การควบคุม เเละตรวจเฝ้าระวังอันตรายที่จะเกิดโดยเฉพาะการใช้มาตรการป้องกันในขั้นตอนที่เหมาะสมในการปฎิบัติงาน รวมถึงมีการทบทวนประสิทธิผลของระบบการควบคุม

3. สถานประกอบการ : การบำรุงรักษาเเละการสุขาภิบาล

                ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำความสะอาดเเละฆ่าเชื้อ เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีจุลินทรีย์ทำให้เกิดโรคในสิ่งอำนวยความสะดวกหรือเครื่องมือ

4. สถานประกอบการ : สุขลักษณะส่วนบุคคล

                ข้อกำหนดเกี่ยวกับสุขลักษณะส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฎิบัติงานเเละบุคคลภายนอกที่เข้าไปในบริเวณผลิต เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ที่สัมผัสอาหารทั้งทางตรงเเละทางอ้อมจะไม่ทำให้อาหารปนเปื้อน

5. การขนส่ง

                มีการควบคุมเเละจัดให้มีสภาพเเวดล้อมที่เหมาะสมในระหว่างการขนส่ง เพื่อป้องกันการปนเปื้อนอันตรายเเละความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลิตภันฑ์

6. ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เเละการสร้างความเข้าใจให้ผู้บริโภค

                ทำให้มั่นใจว่ามีข้อมูลที่เพียงพอที่จะทำให้บุคคลที่รับช่วงต่อไในห่วงโซ่อาหารสามารถปฏิบัติได้อย่างปลอดภัยเเละถูกต้องเเละสามารถบ่งชี้เเละเรียกคืนสินค้าได้ง่าย
 - การเเสดงรุ่น
 - ข้อมูลผลิตภัณฑ์
 - การเเสดงฉลาก
 - การให้ความรู้เเก่ผู้บริโภค

7. การฝึกอบรม

                ผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทั้งทางตรงเเละทางอ้อม ควรได้รับการฝึกอบรมในเรื่องสุขลักษณะอาหารเพื่อป้องกันให้อาหารมีคุณภาพเเละปลอดภัยต่อผู้บริโภค

 

ที่มา : http://e-book.acfs.go.th/Book_view/299