TH EN
A A A

หลักการผลิตปาล์มน้ำมันเเละน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน

23 กุมภาพันธ์ 2565    ครั้ง

หลักการผลิตปาล์มน้ำมันเเละน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน
(มกษ.5909-2563)

ประจำเดือนเมษายน 2565

                         มีเเนวทางการจัดการอย่างยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งเเวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคมเเละชุมชน สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้เเก่อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันทั้งระบบ รวมถึงมีเเนวทางในการพัฒนาการผลิตเเละการตรวจประเมินสร้างการยอมรับทางการค้าระหว่างประเทศ ตามยุทธศาสตร์ การปฏิรูปปาล์มน้ำมันเเละน้ำมันปาล์มทั้งระบบ พ.ศ.2561-2580

มี 8 หลักการที่สำคัญดังนี้

1. ความมุ่งมั่นให้เกิดความโปร่งใส
     • ผู้ปลูกปาล์มน้ำมันเเละผู้ประกอบการโรงสกัดจัดเตรียมข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งเเวดล้อม เเละกฎหมายให้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อใ้ห้เกิดการที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
     • มีเอกสารเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่พร้อมเปิดเผยต่อสาธารณะ
     • มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจเเละธุรกรรมอย่างมีจริยธรรม โดยมีนโยบายด้านจรรยาบรรณเเละความซื่อสัตย์ในการดำเนินงานรวมทั้งธุรกรรมต่างๆ

2. การปฏิบัติตามกฏหมายเเละกฏระเบียบ
     • ปฏิบัติตามกฏหมายเเละกฏระเบียบต่างๆทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ รวมถึงกฏหมายเเละกฏระเบียบระหว่างประเทศ
     • มีหลักฐานเเสดงสิทธิในการใช้ที่ดินเเละไม่ถูกคัดค้านสิทธิโดยชุมชนท้องถิ่น
     • การใช้ที่ดินเพื่อปลูกปาล์มน้ำมันต้องไม่ลิดรอนสิทธิตามกฎหมาย หรือสิทธิตามจารีต

3. ความมุ่งมั่นในการทำให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจเเละการเงินในระยะยาว
     • มีเเผนการบริหารจัดการที่มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจเเละการเงินในระยะยาว

4. การใช้วิธีปฏิบัติที่ดีของผู้ปลูกปาล์มน้ำมันเเละผู้ประกอบการโรงสกัด
     • จัดทำเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เหมาะสมนำไปปฏิบัติให้สอดคล้อง เเละตรวจติดตาม
     • มีการปฏิบัติเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน
     • มีการปฏิบัติเพื่อลดเเละควบคุมการชะล้างพังทลายของดินเเละการเสื่อมโทรมของดิน
     • การจัดการศัตรูพืชเเบบผสมผสาน (IPM) เเละใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพหรือสิ่งเเวดล้อม

5. ความรับผิดชอบด้านสิ่งเเวดล้อม เเละการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเเละความหลากหลายทางชีวภาพ
     • ระบุผลกระทบด้านสิ่งเเวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการบริหารจัดการสวนปาล์มเเละโรงสกัด รวมถุงมีเเผนการลดผลกระทบเชิงลบเเละเเผนส่งเสริมที่เอื้อประโยชน์ตอสิ่งเเวดล้อม
     • ระบุสถานภาพของพันธุ์พืชหรือพันธุ์สัตว์หายาก หรือถูกคุกคามหรือใกล้สูญพันธ์ุเเละสิ่งที่มีคุณค่าสูงในการอนุรักษ์ หากมีอยู่ในพื้นที่สวนปาล์ม

6. ความรับผิดชอบที่มีต่อพนักงาน ลูกจ้าง บุคคล ชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากผู้ปลูกปาล์มน้ำมันเละผู้ประกอบการโรงสกัด
     • ระบุผลกระทบด้านสังคมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากการบริหารจัดการสวนปาล์มเเละโรงสกัดเเละการปลูกทดเเทน
     • มีกระบวนการสื่อสารเเละการปรึกษาหารืออย่างเปิดกว้างเเละโปร่งใสระหว่างผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ผู้ประกอบการโรงสกัด ชุมชนท้องถิ่น เเละกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ หรือกลุ่มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
     • เคารพสิทธิของพนักงานเเละลูกจ้าง โดยไม่มีการเลือกปฎิบัติบนพื้นฐานของความเเตกต่าง ด้านเชื้อชาติ วรรณะ ถิ่นกำเนิน ศาสนา เเละการเเสดงออกทางเพศ
     • มีการดำเนินธุรกิจที่เป็นธรรมเเละโปร่งใสกับเกษตรกรรายย่อยเเละธุรกิจอื่นๆในท้องถิ่น

7. การพัฒนาการปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ใหม่อย่างมีความรับผิดชอบ
     • มีการประเมินผลกระทบด้านสังคมเเละสิ่งเเวดล้อมอย่างครบถ้วน ก่อนการปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ใหม่ หรือก่อนการขยายพื้นที่ปลูก
     • นำข้อมูลสำรวจดินเเละข้อมูลสภาพภูมิประเทศมาใช้ในการวางเเผนที่ตั้งพื้นที่ปลูกใหม่เเละนำมาประกอบไว้ในเเผนเเละการปฏิบัติงาน
     • ไม่ให้มีการปลูกปาล์มน้ำมันใหม่ในพื้นที่ที่เข้าข่ายสิ่งที่มีคุณค่าสูงในการอนุรักษ์

8. ความมุ่งมั่นในปรับปรุงกิจกรรมหลักอย่างต่อเนื่อง
     • ผู้ปลูกปาล์มน้ำมันเเละผู้ประกอบการโรงสกัด ติดตามเเละทบทวนกิจกรรมต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ
     • จัดทำเเผนปฏิบัติงานเเละนำไปปฏิบัติเพื่อเเสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงการดำเนินงานหลักอย่างต่อเนื่อง

 

โทรศัพท์ : 02 561 2277
Email : acfspr@gmail.com
ติดตามข่าวสาร มกอช. ทาง www.acfs.go.th

 

ที่มา: สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรเเละอาหารเเห่งชาติ (มกอช.)

อัลบั้มภาพ