TH EN
A A A

อียูเลื่อนบังคับใช้เกี่ยวกับฝาสัมผัสอาหาร

30 June 2551   

              ด้วยสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำสหภาพยุโรป  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แจ้งให้ทราบว่า  ตามที่ไทยได้ยื่นข้อเสนอประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้ระเบียบของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับค่าสูงสุงของการถ่ายเท plasticizers ในฝาที่สัมผัสอาหาร (การปรับลดค่าสูงสุดของการถ่ายเทสารสู่ฝาที่สัมผัสอาหาร) ซึ่งเดิมมีผลบังคับใช้ประมาณกลางปี 2551 นั้น  เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2551 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกประกาศแก้ไขระเบียบดังกล่าวสรุปดังนี้

              • ขยายระยะเวลาการประกาศใช้กฎหมายท้องถิ่นแต่ละประเทศสมาชิกสำหรับฝาที่ประกอบด้วยพลาสติกหลายชั้นหรือเคลือบด้วยพลาสติกหลายชั้นที่ทำด้วย Gasset ในฝาที่ประกอบด้วยวัสดุที่แตกต่างกันสองชั้นหรือมากกว่าสองชั้นสามารถวางจำหน่ายในสหภาพยุโรปได้หากปฏิบัติตามระเบียบเฉพาะของภาคผนวกนี้
                   • ขยายระยะเวลาบังคับใช้จากวันที่  30 มิถุนายน 2551 เป็นวันที่ 30 เมษายน 2552

              การเลื่อนการบังคับใช้ดังกล่าวเป็นการขยายระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน (transition period) ให้ผู้ประกอบการมีระยะเวลาปรับตัวในการหาฝาที่สัมผัสอาหารที่สอดคล้องกับระเบียบสหภาพยุโรป  โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ประกอบการที่ผลิตอาหารประเภท  fatty food บรรจุในขวดแก้วมีฝาที่ต้องใช้  plasticisers

ที่มา  :  มกอช.

Is this article useful?