TH EN
A A A

ผู้ประกอบการแห่ขอ GMP HACCP

25 June 2551   

             นางสาวเมธินี สุคนธรักษ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเปิดเผยว่า  ปัจจุบันประเทศคู่ค้าผักผลไม้หลายแห่งกำหนดให้ผู้ประกอบการที่ต้องการส่งออกผักผลไม้ไปต้องผ่าเกณฑ์มาตรฐาน GMP HACCP  เช่น  หลังจากที่สหรัฐฯ  ให้ไทยส่งออกผลไม้สด 6 ชนิด ได้แก่  เงาะ ลิ้นจี่ ลำไย สัปปะรด มะม่วง มังคุดตั้งแต่ช่วงปลายปี 2550  โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงคัดแยกบรรจุต้องผ่านมาตรฐาน  เป็นต้น  ทำให้ปัจจุบันมีผู้ยื่นขอใบรับรองจากกรมวิชาการเกษตรเป็นจำนวนมากว่า 1,000 ราย  ผ่านมาตรฐานการรับรอง GMP หรือ  HACCP แล้ว 760 ราย  แยกเป็นโรงคัดแยกบรรจุ 300 โรง  โรงรมและโรงงานแปรรูปอีก 440 โรง

             สำหรับมาตรฐาน GMP และ HACCP  เป็นมาตรฐานกลางที่รับรองระบบและกระบวนการผลิตของ    โรงงานที่ทั่วโลกให้การยอมรับ  ทุกปีกรมวิชาการเกษตรจะมีโครงการจัดฝึกอบรมให้แก่ผู้ประกอบการที่สนใจ   สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  สำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร   โทร 0-2940-6464

ที่มา  :  แนวหน้า

Is this article useful?