TH EN
A A A

อุตสาหกรรมวัสดุบรจุภัณฑ์สหภาพยุโรปค้านข้อเสนอใหม่การจัดการของเสีย

12 September 2549   

               อุตสาหกรรมวัสดุบรจุภัณฑ์สหภาพยุโรปค้านร่างข้อเสนอใหม่การจัดการของเสียของสหภาพยุโรป (เดือนธันวาคม 2548) ว่าจะเพิ่มต้นทุนการผลิตอย่างมาก โดยเห็นว่าร่างดังกล่าวนี้สนับสนุนการนำบรรจุภัณฑ์มาใช้ซ้ำ (reuse ) เช่น ขวด มากกว่าบรรจุภัณฑ์ที่นำกลับผ่านกระบวนการใช้ใหม่ (recycle ) และสนับสนุนบรรจุภัณฑ์ที่นำกลับผ่านกระบวนการใช้ใหม่มากกว่าบรรจุภัณฑ์ที่ต้องทำลายโดยการเผาไหม้ (reincineration)

               ขณะนี้มีร่างข้อเสนอในการปรับปรุงแก้ไขระเบียบการจัดการของเสียเดิมในสหภาพยุโรปให้มีความเข้มงวดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้มีการใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อลดจำนวนของเสียลง และอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาของสภา และสภารัฐมนตรี อุตสาหกรรมวัสดุบรรจุภัณฑ์สหภาพยุโรปพยายามล๊อบบี้เพื่อให้มีการโหวตไม่ให้ข้อเสนอนี้ผ่านความเห็นชอบ อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ด้านกฎระเบียบของสหภาพยุโรปแถลงว่าได้มีการปรับปรุงให้มีความยืดหยุ่นพอควรแล้วโดยอุตสาหกรรมสามารถยื่นแผนการดำเนินการอื่นเป็นทางเลือกได้ด้วยรวมทั้งการขอยกเว้นโดยมีการวิเคราะห์ทั้งด้าน life-cycle assessment และ cost-to-benefit analysis

               อนึ่ง มีกลุ่มอุตสาหกรรมและสมาคมบางแห่งสนับสนุนร่างข้อเสนอนี้

Foodproductiondaily

Is this article useful?