TH EN
A A A

กาบองอนุญาตโคและกระบือเพื่อสืบพันธุ์จากบราซิล เป็นความสำเร็จในการเปิดตลาดสินค้าเกษตรเป็นรายการที่ 75 ของปีนี้

11 July 2567   

            เมื่อไม่นานมานี้รัฐบาลบราซิลได้ฉลองความสำเร็จ เนื่องจากรัฐบาลกาบองให้การยอมรับใบรับรองสุขอนามัยสัตว์ International Zoosanitary Certificate (CZI) สำหรับการส่งออกโคและกระบือเพื่อการสืบพันธุ์ โดยการเปิดตลาดในครั้งนี้เป็นผลจากความพยายามร่วมกันระหว่างกระทรวงเกษตร ปศุสัตว์และอุปทานอาหาร (MAPA) และกระทรวงการต่างประเทศบราซิล(MRE) จากรายงานข่าวพบว่าในปี 2566 กาบองนำเข้าสินค้าเกษตรจากบราซิลเป็นมูลค่ากว่า 46 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 1,673 ล้านบาท โดยเป็นผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ถึง 85%
    
            ทั้งนี้บราซิลประสบความสำเร็จในการเปิดตลาดสินค้าเกษตรในปี 2567 แล้ว 75 รายการใน 32 ประเทศ หากรวมกับผลงานในปี 2566 จะคิดเป็นตลาดใหม่ 153 รายการใน 53 ประเทศ

 

ที่มา : DatamarNews : สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?