TH EN
A A A

รณรงค์ “อาหารมาก่อนพลังงาน”

16 June 2551   
              การรณรงค์ “อาหารมาก่อนพลังงานเชื้อเพลิง ” หรือ FOOD  Before  FUEL   ได้เริ่มดำเนินการแล้วโดย 20 กลุ่มซึ่งประกอบด้วยกลุ่มผู้ประกอบการ  กลุ่มค้าปลีก กลุ่มนักสิ่งแวดล้อม  กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและผู้หิวโหย   เช่น สถาบันเนื้อแห่งสหรัฐฯ  สมาคมเกษตรกผู้เลี้ยงวัวแห่งสหรัฐฯ   สมาพันธุ์ไก่งวงแห่งชาติ  เป็นต้น เพื่อหวังให้สภาสหรัฐฯได้มาทบทวนและปรับโครงสร้างนโยบายพลังงานชีวมวลของประเทศเพื่อให้ประเทศสามารถพึ่งตนเองได้ทั้งด้านอาหารแพลังงาน
              เนื่องจากการแปลงพื้นที่ปลูกข้าว โพด 1 ใน 3 ของสหรัฐฯมาเพื่อผลิตเอธานอลซึ่งนโยบายนี้ได้รับการอุดหนุนและมาตรการด้านภาษีเพิ่มเติมเป็นการเร่งรัดให้มีการเปลี่ยนพื้นที่ผลิตอาหารมาเป็นพลังงานซึ่งเป็นนโยบายที่ได้รับการรับรองจากสภา  รายงานระบุว่า นโยบายนี้ทำเกิดภาวะวิกฤติราคาเพิ่มสูงขึ้นของอาหาร และ IMF ระบุว่า  นโยบายแปลงอาหารสู่พลังงานชีวมวล หรือ Food-to-Fuel ของสหรัฐฯ เป็นต้นเหตุทำให้ราคาอาหารในตลาดโลกเพิ่มขึ้น 30%
 
ที่มา :  Worldpoultry

Is this article useful?