TH EN
A A A

รายงานสถานการณ์สินค้าเกษตร (Situation Report) ของสหภาพยุโรป ประจำเดือนมีนาคม 2567

24 April 2567   

                    สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป ได้รายงานสถานการณ์สินค้าเกษตร (Situation Report) และการดำเนินงานที่สำคัญ ประจำเดือนมีนาคม 2567 โดยเนื้อหาในรายงานประกอบด้วย 1. สถานการณ์การแจ้งเตือนปัญหาสารตกค้าง ไม่ได้มาตรฐานด้านสุขอนามัย เชื้อจุลินทรีย์ในสินค้าเกษตรในสหภาพยุโรป 2. ประเด็นปัญหา อุปสรรค และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตรของไทย 3. สถานการณ์ด้านการเกษตรที่สำคัญของประเทศที่รับผิดชอบ 4. มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป (ข้อมูลปรับปรุงล่าสุดเดือนเมษายน 2567) และ 5. การดำเนินงานที่สำคัญ 
                    ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่: https://agrithai.be/wp-content/uploads/2024/04/Situation-Report-%E0%B8%A1%E0%B8%B5.%E0%B8%84.-67.pdf

 

ที่มา : กลุ่มนโยบายระหว่างประเทศที่ 4 / สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?