TH EN
A A A

จีนส่งคืนทุเรียน 30 รายการ หลังตรวจพบแคดเมียม

11 April 2567   

                    กรมอารักขาพืช ภายใต้กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทของเวียดนาม รายงานว่า จีนส่งคืนทุเรียน 30 ล็อต เนื่องจากตรวจพบการปนเปื้อนแคดเมียม โดยคิดเป็น 0.01% ของทุเรียนที่ส่งออกในช่วงเวลาเดียวกัน และยังไม่กระทบต่อการส่งออกทุเรียนของเวียดนาม แต่ก็ถือว่าเป็นการเตือนผู้ผลิตให้ตระหนักถึงปัญหานี้อย่างจริงจัง
                    อย่างไรก็ตาม กระทรวงฯ ยังไม่ได้ระบุแหล่งที่มาของแคดเมียม ซึ่งอาจมีสาเหตุจากการปนเปื้อนในดิน น้ำ มลพิษที่ปล่อยจากโรงงานใกล้กับแปลงปลูก หรืออาจจะมาจากน้ำที่ใช้ล้างผลผลิต ในขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังเร่งตรวจสอบแหล่งที่มาและแนะนำให้ผู้ผลิตควบคุมปัจจัยการผลิต ปฏิบัติตามแนวทางด้านการเกษตรอย่างเข้มงวด และตรวจสอบระดับแคดเมียมอย่างละเอียดก่อนจัดส่ง
                    แม้ว่าก่อนหน้านี้จีนได้ออกคำเตือนหลายประการเกี่ยวกับการปนเปื้อนแคดเมียมในทุเรียนของเวียดนาม โดยแจ้งเตือนระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2566 จำนวน 6 ครั้ง และระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2566 - มกราคม 2567 จำนวน 23 ครั้ง แต่การแจ้งเตือนครั้งล่าสุดเป็นกรณีเร่งด่วน ซึ่งสมาคมผักและผลไม้ของเวียดนามก็ได้ออกมายอมรับ 
                    ปี 2566 จีนนำเข้าทุเรียนจากเวียดนาม 493,000 ตัน เพิ่มขึ้น 1,107% คิดเป็นมูลค่า 2.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 1,036% เมื่อเทียบจากปี 2565 โดยเป็นผลผลิตที่มาจากพื้นที่เพาะปลูกทุเรียน 708 แห่ง และโรงงานบรรจุภัณฑ์ 168 แห่งที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพการนำเข้าของจีน

 

ที่มา : VN EXPRESS สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?