TH EN
A A A

หน่วยงาน SAMR ของจีนประกาศหลักเกณฑ์ใหม่สำหรับการติดฉลากอาหารในภาชนะบรรจุ (Prepackaged foods)

9 April 2567   

                    เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 หน่วยงานกำกับดูแลการตลาดแห่งรัฐของจีน (SAMR) ได้ประกาศแนวทางการปรับปรุงการติดฉลาก โดยกำหนดให้ธุรกิจอาหารในภาชนะบรรจุต้องทำการระบุวันที่ผลิต อายุการเก็บรักษา รวมถึงรายการวัตถุเจือปนอาหารไว้บนผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มความโปร่งใสให้กับผู้บริโภค 
ประกาศดังกล่าวกำหนดให้ผู้ผลิตอาหารปฏิบัติตามคำแนะนำดังนี้
                    1. ควรแสดงวันที่ผลิตและอายุการเก็บรักษาของอาหารในภาชนะบรรจุไว้บนบรรจุภัณฑ์อย่างชัดเจน สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีแพ็คเกจขนาดเล็กแบบหลายชั้นควรระบุวันที่เหล่านี้ไว้ที่ด้านนอกสุดของบรรจุภัณฑ์ด้วย
                    2. หากมีการกำกับวันที่ไว้ในรูปแบบ "ดูที่ตำแหน่ง...ของบรรจุภัณฑ์" ตำแหน่งนั้นควรค้นหาได้ง่าย และมีคำอธิบายประกอบชัดเจน
                    3. ตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ์บนฉลากควรมีความสูงไม่ต่ำกว่า 3 มม. และมีอัตราส่วนความสูงต่อความกว้างไม่เกิน 3:1
                    4. ควรระบุวันที่ผลิตและอายุการเก็บรักษาให้ชัดเจนด้วยสีที่ตัดกัน เช่น ข้อความสีดำบนพื้นหลังสีขาว
                    5. วันหมดอายุการเก็บรักษาควรระบุตามลำดับ “ปี เดือน และวัน”
                    6. บรรจุภัณฑ์ที่ประกอบด้วยอาหารในภาชนะบรรจุหลายรายการ ควรทำเครื่องหมายวันหมดอายุโดยเรียงตามรายการที่หมดอายุเร็วที่สุด หรือควรระบุวันหมดอายุของแต่ละรายการแยกกันบนบรรจุภัณฑ์ด้านนอก
                    7. อาหารในภาชนะบรรจุที่ผลิตในลักษณะแบ่งย่อย ควรมีป้ายกำกับทั้งวันที่ผลิตอาหารและวันที่แบ่งย่อย และต้องระบุวันหมดอายุ อายุการเก็บรักษาตามวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ย่อย
                    8. ปรับปรุงเทคโนโลยีการทำเครื่องหมายวันที่ เช่น การเขียนโค้ดและการพิมพ์ เพื่อทำให้แน่ใจว่าเนื้อหาที่มีป้ายกำกับมีความคงทนและชัดเจน
                    สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: ประกาศ SAMR (ภาษาจีน) https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/spscs/art/2024/art_701a6b8b063e4eab85fcb722258c310d.html

 

ที่มา : foodchenlinked สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?