TH EN
A A A

บราซิลอนุมัติแผนลดการนำเข้าปุ๋ยลง 50% ภายในปี 2593

29 February 2567   

                    National Council on Fertilizers and Plant Nutrition (Confert) ของบราซิล ได้อนุมัติแผนปุ๋ยระดับชาติ เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายที่จะลดการนำเข้าปุ๋ยของประเทศให้เหลือ 40-50% ภายในปี 2593 
                    แผนดังกล่าวเป็นนโยบายระยะยาวต่อเนื่องจากการดำเนินการของรัฐบาลชุดก่อน โดยปัจจุบัน Confert ได้แก้ไขให้มีแนวปฏิบัติ 5 แนวทาง ในวัตถุประสงค์ 27 เป้าหมาย แบ่งเป็น 168 โครงการ โดยจัดลำดับความสำคัญเป็นระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อให้โครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลใหม่ โดยมีสาระสำคัญดังนี้ 
                    1. การสนับสนุนการเปิดโรงงานปุ๋ย  เช่น การเปิดโรงงานปุ๋ยไนโตรเจนในพื้นที่ Paraná และ Mato Grosso do Sul อีกครั้ง
                    2. การส่งเสริมอุตสาหกรรมปุ๋ย  โดยเฉพาะปุ๋ยที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์อย่างไนโตรเจนและฟอสเฟต 
                    3. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเพื่อดึงดูดให้มีการลงทุนในการผลิตและการจำหน่ายปุ๋ย ตลอดจนขยายห่วงโซ่อุปทานสำหรับโรงงานปุ๋ยที่เกิดขึ้นใหม่ โดยเฉพาะขยะอินทรีย์ แร่ธาตุในอินทรีย์ และของเสียจากการนำแร่ธาตุกลับมาใช้ใหม่
                    4. การให้สิ่งจูงใจสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมใหม่ โดยนำระบบภาษีอุตสาหกรรมพิเศษ (Reiq) มาใช้ เช่น กำหนดภาษีสินค้าในประเทศและภาษีนำเข้าให้มีความเท่าเทียมกัน  


ที่มา : DatamarNews สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?