TH EN
A A A

สหภาพยุโรปออกข้อกำหนดการติดฉลากกล่าวอ้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

19 February 2567   

                    เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 รัฐสภายุโรปมีมติเห็นชอบกฎหมายการติดฉลากสินค้าที่มีการอ้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมในผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายในสหภาพยุโรป โดยกำหนดให้การกล่าวอ้างข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมหรือข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่สร้างความเข้าใจผิด “ถือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย” กล่าวคือ ต้องห้ามใช้คำกล่าวอ้างด้านสิ่งแวดล้อมโดยไม่มีข้อพิสูจน์ เช่นคำว่า “environmentally friendly” “natural” “biodegradable” “climate neutral” หรือ “eco” และในอนาคตสหภาพยุโรปอาจกำหนดให้ฉลากความยั่งยืนจะต้องมาจากหน่วยงานสาธารณะหรือกลไกที่ได้รับการรับรองจากสหภาพยุโรปเท่านั้น
                    ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะมนตรีสหภาพยุโรปก่อน จึงจะประกาศใช้ โดยจะมีช่วงเปลี่ยนผ่านให้ประเทศสมาชิกปรับใช้ประมาณ 24 เดือน
                    สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20240112IPR16772/meps-adopt-new-law-banning-greenwashing-and-misleading-product-information

 

ที่มา : กลุ่มนโยบายระหว่างประเทศที่ 4 / สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?