TH EN
A A A

แคนาดาเปิดรับฟังความเห็นสาธารณะเกี่ยวกับการจัดตั้ง Federal Plastics Registry

7 February 2567   

                    กระทรวงสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของแคนาดา (ECCC) เปิดรับฟังความเห็นสาธารณะเกี่ยวกับการจัดตั้ง Federal Plastics Registry ของรัฐบาลแคนาดาจนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ Email: plastiques-plastics@ec.gc.ca โดย Federal Plastics Registry ถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการจัดการขยะพลาสติกให้เป็นศูนย์ของรัฐบาลแคนาดา เพื่อใช้ในการตรวจสอบและติดตามพลาสติก รวมถึงบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้ในการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารตลอดวงจรชีวิต 
                    ตามประกาศ Federal Plastics Registry กําหนดให้ “ผู้ผลิต” ต้องรายงานปริมาณและประเภทของพลาสติกที่เข้าสู่ตลาดแคนาดาทุกปี รวมถึงวิธีการจัดการผลิตภัณฑ์เหล่านี้เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน โดยข้อมูลที่จำเป็นเหล่านี้จะถูกเก็บรวบรวมเป็นระยะเวลา 3 ปีติดต่อกัน เริ่มตั้งแต่ปี 2567 เป็นต้นไป ซึ่งผู้ผลิตจะต้องรายงานข้อมูลเกี่ยวกับวงจรชีวิตของพลาสติกในรอบ 1 ปี อย่างละเอียดต่อ Federal Plastics Registry ภายในเดือนกันยายนของปีถัดไป 
                    นอกจากนี้ ประกาศดังกล่าวยังกำหนดรายละเอียดชนิดและประเภทของพลาสติกที่ต้องรายงาน และยังได้กำหนดนิยามของ "ผู้ผลิต” พลาสติก ซึ่งมีความหมายกว้างๆ ว่า "เจ้าของแบรนด์หรือผู้ถือครองทรัพย์สินทางปัญญาที่อาศัยอยู่ในแคนาดา หากเจ้าของแบรนด์ไม่ใช่ผู้ที่อาศัยอยู่ในแคนาดา ผู้ที่ผลิตหรือนำเข้าผลิตภัณฑ์พลาสติกคนแรกจะถูกกำหนดให้เป็นผู้ผลิต และหากไม่มีผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าที่อาศัยอยู่ในแคนาดา ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกคนแรกจะถูกกำหนดให้เป็นผู้ผลิต และหากไม่มีผู้นำเข้าหรือผู้จัดจำหน่ายที่อาศัยอยู่ในแคนาดา คนแรกที่จัดส่งผลิตภัณฑ์พลาสติกให้กับผู้บริโภคชาวแคนาดาจะถูกกำหนดให้เป็นผู้ผลิต"

 

ที่มา : GAIN สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?