TH EN
A A A

ศุลกากรจีนรายงานผลการปฏิเสธการนำเข้าอาหาร ประจำเดือนธันวาคม 2566

31 January 2567   

                    เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 ศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (GACC) ได้เผยแพร่รายชื่อผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในเดือนธันวาคม 2566 ซึ่งประกอบด้วยอาหารนำเข้าทั้งหมด 234 ล็อตจาก 29 ประเทศ/ภูมิภาค โดยอาหารนำเข้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดส่วนใหญ่มาจากญี่ปุ่น (26.1% ส่วนใหญ่เป็นไอศกรีม) รองลงมาคือเกาหลีใต้ (15.4% ส่วนใหญ่เป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป) และไทย (14.1% ส่วนใหญ่เป็นคุกกี้) ซึ่งสาเหตุหลักของการปฏิเสธการนำเข้า ได้แก่ การติดฉลากไม่ถูกต้อง (42.7%) ไม่มีใบอนุญาตตรวจสอบและกักกัน (21.4%) ข้อมูลในใบรับรองกับสินค้าไม่ตรงกัน (9.8%) มีการใช้วัตถุเจือปนอาหาร/สารเสริมโภชนาการมากเกินไป (8.1%) และขาดเอกสารหรือหลักฐานที่จำเป็น (5.6%)
รายการกักกันที่น่าสนใจ:
1. นมผงสำหรับทารก
                    นมผงสูตรต่อเนื่องสำหรับเด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไป หรือนมสูตร 2 (Stage 2 formulas) จากเกาหลีใต้ไม่ผ่านพิธีทางศุลกากรเนื่องจากมีปริมาณธาตุเหล็กไม่เป็นไปตามมาตรฐาน GB 10766-2021 Older Infant Formula ที่กำหนดให้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมเป็นหลัก (milk-based) จะต้องมีปริมาณธาตุเหล็กตั้งแต่ 0.24 มก./100 กิโลจูล ถึง 0.48 มก./100 กิโลจูล และผลิตภัณฑ์ที่มีถั่วเป็นหลัก (bean-based) จะต้องมีปริมาณธาตุเหล็กตั้งแต่ 0.36 มก./100 กิโลจูล ถึง 0.48 มก./100 กิโลจูล ทั้งนี้ ในเดือนพฤศจิกายน 2566 นมผงสูตร 2 จากแบรนด์เดียวกันก็ได้ถูกปฏิเสธด้วยเหตุผลเดียวกัน
2. ผลิตภัณฑ์นม
                   ผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตปรุงแต่ง (flavored yogurt) 2 ล็อตจากสเปน ถูกปฏิเสธเนื่องจากมีปริมาณโปรตีนและไขมันไม่เป็นไปตามมาตรฐาน GB 19302-2010 Fermented Milk ซึ่งกำหนดไว้ว่าผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตปรุงแต่งจะต้องมีปริมาณไขมันอย่างน้อย 2.5 กรัม/100 กรัม และต้องมีปริมาณโปรตีนอย่างน้อย 2.3 กรัม/100 กรัม
3. ผลิตภัณฑ์นมจากพืช (Plant-based milk)
                   ผลิตภัณฑ์นมจากพืช 1 ล็อตจากไต้หวัน ไม่ผ่านพิธีทางศุลกากรเนื่องจากขาดเอกสารหรือหลักฐานที่จำเป็น อย่างไรก็ตาม ปันจุบันจีนยังไม่ได้ออกมาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์นมที่มาจากพืชในรูปแบบบังคับ ดังนั้น การนำเข้าผลิตภัณฑ์ประเภทดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานของเครื่องดื่มทั่วไป

 

ที่มา : foodchemlinked สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?