TH EN
A A A

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบูมอีกครั้งรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้น

8 September 2549   

               FAO รายงานว่า การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงพาณิชย์กำลังมีการขยายตัวอย่างมากเนื่องจากความต้องการบริโภคปลาที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากปริมาณการจับสัตว์น้ำจากธรรมชาติไม่พอเพียงกับการบริโภคปลาของประชากรโลกเพิ่มขึ้น โดยปัจจุบันผลผลิตปลาประมาณครึ่งหนึ่งมาจากการเพาะเลี้ยง ปัจจุบันผลผลิตมาจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 43% ในขณะที่เมื่อ พ.ศ. 2523 มีเพียง 9%

               ปัจจุบัน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมีประมาณปีละ 45.5 ล้านตัน มูลค่า 63 พันล้านเหรียญสหรัฐ ขณะที่ปริมาณสัตว์น้ำจากการจับจากธรรมชาติค่อนข้างคงที่ประมาณปีละ 90 ล้านตันโดยในจำนวนนี้เป็นสัตว์น้ำเพื่อการบริโภคเพียง 60 ตัน

               ความต้องการบริโภคปลาเพิ่มขึ้นมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งในปี 2547 นำเข้า 33 ล้านตัน มูลค่า 61 พันล้านเหรียญสหรัฐ จึงคาดการณ์ว่า ในอีก 25 ปีข้างหน้าจะมีการขยายการเพาะเลี้ยงเพิ่มอีก 40 ล้านตันเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการในระดับปัจจุบันเนื่องจากการเพิ่มปริมาณการจับจากธรรมชาติคงเป็นไปได้ยาก

FAO

Is this article useful?