TH EN
A A A

ไอวอรี่โคสต์เร่งดำเนินการผลิตโกโก้ตามกฎหมายตัดไม้ทำลายป่าของ EU

8 January 2567   

                    ไอวอรี่ โคสต์พยายามอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายการตัดไม้ทำลายป่า (EU Deforestation Regulation : EUDR) ของสหภาพยุโรป ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคม 2568 
                    ไอวอรี่ โคสต์ผู้ผลิตโกโก้รายใหญ่ กำลังเผชิญกับความกังวลเกี่ยวกับการทำการเกษตรในพื้นที่ป่าคุ้มครองและการแยกประเภทป่าคุ้มครอง เพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นผู้นำเข้าโกโก้กว่า 70% ของผลผลิตทั้งหมด ปัจจุบันไอวอรี่ โคสต์อยู่ระหว่างพิจารณาเปลี่ยนป่าเสื่อมโทรมให้เป็นพื้นที่ทำการเกษตรและเร่งเพิ่มพื้นที่ป่าจาก 10% เป็น 20% เพื่อเตรียมพร้อมรองรับกฎหมายการตัดไม้ทำลายป่าของสหภาพยุโรป ที่กำหนดให้ผู้นำเข้าสินค้า เช่น กาแฟ โกโก้ เนื้อวัว ถั่วเหลือง ยาง น้ำมันปาล์ม ต้องจัดทำรายงานเพื่อพิสูจน์ว่าสินค้าที่จำหน่ายไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดไม้ทำลายป่า 
                    แม้ว่าสหภาพยุโรปจะอยู่ระหว่างการเจรจาเกี่ยวกับมาตรฐานการตรวจสอบย้อนกลับและโปรแกรมการตรวจสอบรับรอง รวมทั้งไอวอรี่ โคสต์จะมีการจัดทำระบบเพื่อให้สอดคล้องตามกฎระเบียบของสหภาพยุโรป แต่ประเทศในแอฟริกาตะวันตกก็จำเป็นต้องดำเนินการให้รวดเร็วมากขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าระบบมีประสิทธิภาพเพียงพอและสามารถใช้งานได้ทันตามที่กฎหมายกำหนด  

 

ที่มา : Reuters สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?