TH EN
A A A

ญี่ปุ่นสั่งแบนสารประกอบอาหารกลุ่มแคนนาบินอยด์สังเคราะห์ 6 รายการ

5 January 2567   

                    เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2566 กระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการของญี่ปุ่น (MHLW) ได้ประกาศให้สารประกอบอาหารกลุ่มเฮกซาไฮโดรแคนนาบินอล (Hexahydrocannabinol: HHC) 6 รายการ ได้แก่ HHCV, HHCB , HHC, HHCH, HHCP และ HHC-Octyl ไปอยู่ในหมวด “ยาอันตราย” โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป 
                    ก่อนหน้านี้ MHLW ได้เพิ่มสาร “HHCH” ซึ่งสามารถพบได้ใน "กัมมี่กัญชา" ลงในรายการสารควบคุม เนื่องจาก ได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพในรูปแบบไม่พึงประสงค์ แต่หลังจากนั้น ร้านค้าหลายแห่งกลับจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกับ HHCH แทน และทำให้มีผู้เข้ารับการรักษาแบบฉุกเฉินหลังจากบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมดังกล่าว 
                    จากเหตุการณ์ข้างต้น MHLW จึงดำเนินการจัดประเภทของสารทั้ง 6 รายการ ให้อยู่ในกลุ่มยาที่มีความเป็นไปได้สูงที่จะกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพและสุขอนามัยของประชาชน (designated drugs) ในหมวดยาอันตราย ทำให้หลังประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้แล้วจะต้องห้ามผลิต นำเข้า จำหน่าย ครอบครอง หรือใช้งาน ยกเว้นใช้ในทางการแพทย์เท่านั้น นอกจากนี้ MHLW ยังเตรียมแผนที่จะเสริมมาตรการด่านชายแดนเพื่อป้องกันการนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล่านี้จากต่างประเทศอีกด้วย
                    ทั้งนี้ MHLW ได้เตือนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดไม่ให้ทำการซื้อ ขาย หรือนำเข้ายาอันตรายตามกฎหมายของญี่ปุ่น หากฝ่าฝืนจะถูกตัดสินจำคุกสูงสุด 3 ปี หรือปรับ 3 ล้านเยน (ประมาณ 700,000 บาท) และหากมีวัตถุประสงค์ในทางการค้า สามารถถูกจำคุกได้ถึง 5 ปีหรือปรับ 5 ล้านเยน (ประมาณ 1,200,000 บาท)  
                    สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000212475_00053.html (ภาษาญี่ปุ่น)

 

 

ที่มา : foodchemlinked สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?