TH EN
A A A

ครั้งแรกของโลก! UK กำหนดค่า ADI ของ Cannabidiol (CBD) แบบชั่วคราว

26 December 2566   

                    หน่วยงานมาตรฐานอาหารแห่งสหราชอาณาจักร (Food Standards Agency: FSA) ได้กำหนดปริมาณการบริโภครายวันที่ยอมรับได้ (ADI) ของ Cannabidiol (CBD) ในอาหารแบบชั่วคราวไว้ที่ 0.15 มิลลิกรัม/kg bw/วัน สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารที่มี CBD บริสุทธิ์ >98% เป็นส่วนผสม โดยอ้างอิงจากผลการประเมินความปลอดภัยตามเอกสารของคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านอาหารใหม่และกระบวนการ (ACNFP) และคณะกรรมการด้านความเป็นพิษ (COT) การกำหนด ADI ชั่วคราวครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในสหราชอาณาจักรหรือครั้งแรกของโลก นอกจากนี้ FSA เตรียมร่วมมือกับอุตสาหกรรมเพื่อหาทางออกสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มี CBD เกินปริมาณที่กำหนดที่วางขายอยู่ในตลาดต่อไป
                    คณะทำงานร่วมระหว่าง ACNFP และ COT ก่อตั้งขึ้นในปี 2565 เพื่อพิจารณาและประเมินความปลอดภัยของ CBD ตามคำร้องขอของ FSA ที่ต้องการให้ผลิตภัณฑ์ CBD เป็นอาหารใหม่ (Novel food) ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่วางขายในตลาด จำเป็นต้องได้รับการรับรองด้านความปลอดภัยเสียก่อน โดยคณะทำงานได้แบ่งประเภทของผลิตภัณฑ์ CBD เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
                    - กลุ่ม A: ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ CBD บริสุทธิ์ ≥98% และไม่มีส่วนผสมของสารแคนนาบินอยด์อื่น ๆ
                    - กลุ่ม B: ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ CBD และส่วนผสมของแคนนาบินอยด์อื่น ๆ
                    - กลุ่ม C: กัญชงธรรมชาติหรือสารสกัดจากกัญชงที่มีสารแคนนาบินอยด์หลายชนิด
                    ปัจจุบัน ACNFP และ COT ได้ศึกษาความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ CBD ในกลุ่ม A เสร็จสิ้นแล้ว และกำหนดค่า ADI ที่คาดว่าจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคแบบชั่วคราวไว้ที่ 0.15 มก./kg bw/วัน ตัวอย่างเช่น ผู้ใหญ่ที่มีน้ำหนัก 70 กิโลกรัม ไม่ควรบริโภค CBD บริสุทธิ์ ≥98% เกินกว่า 10 มก. ต่อวัน หรือเทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์น้ำมัน CBD ประมาณ 4 - 5 หยด อีกทั้ง ยังแนะนำให้กลุ่มผู้บริโภคที่มีความเสี่ยง อาทิ เด็ก สตรีมีครรภ์หรือกำลังให้นมบุตร และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง หลีกเลี่ยงการบริโภคผลิตภัณฑ์กลุ่มดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับคำแนะนำจากแพทย์ ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม B และกลุ่ม C ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น ยังคงต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต 
                    รายละเอียดเพิ่มเติมที่: https://acnfp.food.gov.uk/JointpositionpaperfromACNFP&COTonestablishingprovisionalADIforpureformCBDinfoods

 

ที่มา : ACNFP สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?