TH EN
A A A

เกาหลีใต้แก้ไขระเบียบการบังคับใช้กฎหมายอาหารนำเข้า

21 December 2566   

                    เกาหลีใต้ได้ออกระเบียบการบังคับใช้กฎหมายอาหารนำเข้า (Enforcement Rule of Imported Food Act.) ฉบับปรับปรุงอย่างเป็นทางการแล้ว หลังกระทรวงความปลอดภัยอาหารและยาของเกาหลีใต้ (MFDS) ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะไปก่อนหน้า โดยกฎดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งการแก้ไขเพิ่มเติมครั้งนี้ประกอบด้วย
1. การใช้ใบรับรองการจดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกิจอาหารนำเข้า
                    MFDS เปลี่ยนรูปแบบใบรับรองการจดทะเบียนธุรกิจอาหารนำเข้าจากรูปแบบกระดาษเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มความสะดวกในการบริหารจัดการ ลดการใช้กระดาษ รวมถึงลดปัญหาต่าง ๆ เช่น เอกสารเสียหายหรือสูญหาย ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลของธุรกิจ โอน หรือปิดกิจการ ยังคงต้องใช้เอกสารรับรองการจดทะเบียนธุรกิจฉบับจริงอยู่ 
2. ขยายขอบเขตการแปรรูปอาหารนำเข้าที่ไม่ผ่านการรับรองเป็นอาหารสัตว์
                   ก่อนหน้านี้ หากผลิตภัณฑ์อาหารนำเข้าไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของเกาหลีใต้จะต้องส่งคืน ทิ้ง หรือเปลี่ยนเป็นอาหารสัตว์ โดยผลิตภัณฑ์ที่สามารถแปลงเป็นอาหารสัตว์ได้ประกอบด้วย ธัญพืช เมล็ดพืช และผลิตภัณฑ์อาหารที่แปรรูปด้วยวัตถุดิบเหล่านี้เท่านั้น แต่การปรับปรุงครั้งนี้ได้ขยายขอบเขตให้สามารถนำวัตถุดิบที่มาจากสัตว์และอาหารแปรรูปที่เกี่ยวข้องสามารถแปลงเป็นอาหารสัตว์ได้ เพื่อลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการส่งคืน การกำจัดอาหาร รวมถึงลดภาระด้านสิ่งแวดล้อมจากการกำจัดของเสีย 
3. ขยายขอบเขตเอกสารรับรองอาหารส่งออก
                   ในเกาหลีใต้ผู้ส่งออกอาหารจำเป็นต้องขอใบรับรองสุขอนามัยจาก MFDS เพื่อใช้เป็นหลักฐานสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารที่จะส่งออก ปัจจุบัน MFDS ได้อนุญาตให้ใช้เอกสารอื่น ๆ เช่น ใบส่งสินค้า ใบแจ้งหนี้ หรือข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์มาเป็นหลักฐานประกอบการขอใบรับรองสุขอนามัยสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารที่จะส่งออกได้แล้ว จากเดิมที่ต้องใช้ใบรับรองการขนส่งสินค้าขาออก หรือ Export declaration certificate ซึ่งเอกสารดังกล่าวจะได้รับก็ต่อเมื่อมีการแจ้งไปยังศุลกากรของเกาหลีเท่านั้น ทำให้เกิดความไม่สะดวกแก่ผู้ส่งออก
                   รายละเอียดเพิ่มเติมที่: https://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=256463&efYd=20231214&ancYnChk=0#0000 (ภาษาเกาหลี) 

 

ที่มา : foodchemlinked สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?