TH EN
A A A

อินเดียสั่งแบนผลิตภัณฑ์ฮาลาลบางชนิด

18 December 2566   

                    รัฐบาลของรัฐอุตตรประเทศ รัฐที่มีประชากรมากที่สุดในอินเดีย ได้สั่งห้ามจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองฮาลาล ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ น้ำตาล น้ำมันเพื่อบริโภค รวมถึงผลิตภัณฑ์นม เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค โดยให้เหตุผลว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นสิ่งผิดกฎหมาย และบริษัทที่ผลิตสินค้าเหล่านี้จะถูกสั่งห้ามขายและจัดจำหน่าย
                    หน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยด้านอาหารของอินเดีย (FSSAI) ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับสูงสุดของประเทศที่รับผิดชอบในการกำหนดมาตรฐานอาหารส่วนใหญ่ที่ขายในประเทศและกำหนดมาตรฐานที่อาหารควรปฏิบัติตาม ระบุว่า “การรับรองฮาลาลของผลิตภัณฑ์อาหารเป็นระบบคู่ขนานซึ่งสร้างความสับสนเกี่ยวกับคุณภาพของอาหาร”
                    รัฐอุตตรประเทศ ปกครองโดยพระภิกษุสงฆ์ฮินดูจากพรรคชาตินิยม ภายใต้การนำของนายนเรนทระ โมที นายกรัฐมนตรีอินเดีย อย่างไรก็ตามรัฐบาลนี้ได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าสร้างความแตกแยกต่อประชาชนมุสลิม ซึ่งตัวแทนของพรรคก็ได้กล่าวว่า “ศาสนาไม่ควรถูกนำเข้ามาเกี่ยวข้องกับอาหาร มีสิ่งของหลายอย่าง เช่น เสื้อผ้า น้ำตาล ฯลฯ ที่ติดฉลากฮาลาลซึ่งผิดกฎหมาย”

 

ที่มา : Reuters สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?