TH EN
A A A

พบมีการใช้มาตรการทำความสะอาดสัตว์ปีกต้องห้ามในอียู

22 May 2551   
             The Finance Times รายงานว่าพบผู้ผลิตสัตว์ปีกใช้วิธีการล้างคลอรีนในไก่ส่งออก  อย่างไรก็ตามวิธีการทำความสะอาดแบบนี้มีใช้ในสหรัฐฯ  ซึ่งนำไปสู่การห้ามนำเข้าสัตว์ปีกสหรัฐฯ  มายังสหภาพยุโรป
           ในกฎระเบียบของสหภาพยุโรป เนื้อไก่เพื่อการบริโภคในสหภาพยุโรปต้องทำความสะอาดด้วยน้ำทีมีคุณภาพสำหรับการดื่ม  เนื้อสัตว์ปีกสหรัฐฯ  ล้างด้วยน้ำคลอรีนดังนั้นจึงห้ามจำหน่ายในสหภาพยุโรปเป็นเวลา 11 ปี แล้ว
           อย่างไรก็ตาม รายงานจากหนังสือพิมพ์ดังกล่าวระบุเอกสารภายในของคระกรรมาธิกายุโรปซึ่งแสดงว่ามีการทำความสะอาดด้วยคลอรีนสำหรับไก่ส่งออกจากสหภาพยุโรป  โดยฝรั่งเศสใช้ในการส่งออกสัตว์ปีกไปซาอุดิอาระเบีย   
สหรัฐฯ พยายามผลักดันให้สหภาพยุโรปยกเลิกการแบนดังกล่าวและระบุว่าเรื่องนี้สำคัญสำหรับการประชุม the transatlantic Economic Council (TEC) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อปรับกฎระเบียบของสองฝ่ายให้สอดคล้องกัน
 
ที่มา  :  Worldpoultry

Is this article useful?