TH EN
A A A

ศรีลังกาประกาศใช้กฎหมายใหม่สำหรับการติดฉลากอาหารและการโฆษณา

31 October 2566   

                    กระทรวงสาธารณสุขแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา (ศรีลังกา) ได้ประกาศใช้กฎระเบียบด้านอาหาร (การติดฉลากและการโฆษณา) (2022) ทำหน้าที่จะควบคุมการติดฉลาก และข้อกำหนดการโฆษณาอาหารบรรจุหีบห่อซึ่งจะมีผลในวันที่ 1 มกราคม 2024 แทนที่กฎระเบียบอาหารฉบับปัจจุบัน (การติดฉลากและการโฆษณา) (2005) โดยกฎระเบียบด้านอาหารฉบับใหม่ (2022) ได้ประกาศไว้ ณ วันที่ 17 มกราคม 2023 พร้อมระบุลงในราชกิจจานุเบกษาของสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา – วิสามัญ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2023 ระบุว่าชื่อสามัญจะต้องปรากฏเป็นตัวหนาจำนวน 3 ภาษา (อังกฤษ สิงหล และทมิฬ) สำหรับใช้ในศรีลังกา โดยผลิตภัณฑ์อาหารที่นำเข้า ประเทศต้นทาง ชื่อและที่อยู่ของผู้นำเข้าต้องปรากฏ ขณะเดียวกันหากเป็นการนำเข้าอาหารจำนวนมาก (Bulk) และมีการบรรจุใหม่ (Repackaging) จำต้องมีป้ายกำกับระบุวันที่ผลิต และบรรจุใหม่ โดยกฎระเบียบด้านอาหารฉบับใหม่ (2022) กำหนดให้ต้องมีการแสดงสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้
                   •  ชื่อสามัญของผลิตภัณฑ์เป็นตัวหนาทั้งสามภาษา
                   •  ชื่อทางการค้า และชื่อแบรนด์ (ถ้ามี) ในภาษาใดภาษาหนึ่งหรือมากกว่าภายใต้ 3ภาษา
                   •  ปริมาณสุทธิของบรรจุภัณฑ์หรือภาชนะบรรจุจะแสดงเป็นหน่วย SI หรือสัญลักษณ์สากล 'g' หรือ 'kg' ในกรณีที่เป็นของแข็ง 'ml' หรือ 'l' ในกรณีที่เป็นของเหลว และหากบรรจุในตัวกลางที่เป็นของเหลวให้แสดงน้ำหนักเนื้ออาหารเป็น 'g' หรือ 'kg' 

                   •  คำประกาศต่อไปนี้จะต้องทำอย่างลบไม่ออกและอ่านง่ายบนแผงใด ๆ ในข้อใดข้อหนึ่งหรือมากกว่านั้นสามภาษา:
                    (i) รายการส่วนผสมทั้งหมดที่ใช้ในอาหารตามชื่อสามัญโดยเรียงจากมากไปน้อยน้ำหนัก (m/m) ณ เวลาที่ผลิตอาหาร รวมทั้งวัตถุเจือปนอาหารที่ได้รับอนุญาตโดยชื่อสามัญและหมายเลข INS ตามที่กำหนดในข้อบังคับที่กำหนดในพระราชบัญญัติ 
                    (ii) (A) ชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิตและผู้จำหน่าย และในกรณีของอาหารนำเข้าสินค้านอกเหนือจากชื่อและที่อยู่ของผู้นำเข้า
                         (B) ชื่อและที่อยู่ของผู้บรรจุหีบห่อ ถ้ามี
                    (iii) หมายเลขชุดหรือหมายเลขรหัสหรือเครื่องหมายรหัสที่ถอดรหัสได้
                    (iv) วันที่ผลิต
                    (v) วันหมดอายุ
                    (vi) ในกรณีที่นำเข้าอาหารจำนวนมากและบรรจุใหม่ ให้ระบุวันที่ผลิตและวันที่ของการบรรจุใหม่
                    (vii) ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าในกรณีอาหารนำเข้า
                    (viii) การติดฉลากโภชนาการด้วยตัวอักษรขนาดตัวอักษรไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร
                    (ix) คำประกาศอื่นๆ ที่กำหนดไว้ภายใต้ข้อบังคับเหล่านี้
                         •  คำเตือนผู้บริโภค (ถ้ามี) ระบุไว้ในข้อบังคับใดๆ ภายใต้พระราชบัญญัตินี้ในทั้งสามภาษาตัวอักษรขนาดตัวอักษรไม่ต่ำกว่า 1.5 มิลลิเมตร
                         •  คำแนะนำในการจัดเก็บและใช้งาน (ถ้ามี) อย่างน้อยสองในสามภาษา
โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://shorturl.at/cfzJT  


ที่มา : กลุ่มนโยบายระหว่างประเทศที่ 1

Is this article useful?