TH EN
A A A

EU ถอน Stearyl Tartrate (E 483) ออกจากรายการวัตถุเจือปนอาหารที่ได้รับอนุญาต

30 October 2566   

                    เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Regulation (EU) 2023/2379 ว่าด้วยการเพิกถอนการอนุญาตให้ใช้ stearyl tartrate (E 483) เป็นวัตถุเจือปนอาหาร ใน EU Official Journal L series เนื่องจาก มีข้อมูลทางพิษวิทยาเพื่อยืนยันความปลอดภัยของ stearyl tartrate (E 483) ในฐานะวัตถุเจือปนอาหารไม่ครบถ้วน จึงไม่สามารถยืนยันปริมาณการบริโภคสูงสุดต่อวัน (Acceptable Daily Intake: ADI) ของสารดังกล่าวได้
                   โดยกฎระเบียบดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2567 เป็นต้นไป ทั้งนี้ สินค้าอาหารที่มี stearyl tartrate (E 483) ที่วางขายในตลาดอย่างถูกกฎหมายก่อนวันที่ 23 เมษายน 2567 สามารถวางขายต่อไปได้จนกว่าสินค้านั้นจะหมดอายุ

 

ที่มา : foodchemlinked/https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32023R2379&qid=1696817544086 สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?