TH EN
A A A

เกษตรกรแอฟริกาใต้เรียกร้องให้รัฐบาลร้องเรียนต่อ WTO เกี่ยวกับมาตรการส้มของสหภาพยุโรป

20 October 2566   

                     เมื่อเดือนมิถุนายน 2565 สหภาพยุโรปได้ปรับปรุงมาตรการการใช้ความเย็น (cold treatment) สำหรับการส่งออกส้ม เนื่องจากกังวลเกี่ยวกับความเสียหายของผลส้มที่เกิดจากหนอนผีเสื้อกลางคืน (False Codling Moth) ซึ่งเป็นศัตรูพืชที่มักพบทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาราในแอฟริกา รวมถึงโรคจุดดำของส้ม (Citrus Black Spot: CBS) แม้ว่ามาตรการดังกล่าวจะมีประสิทธิภาพสูงแต่เกษตรกรผู้ค้าส้มในแอฟริกาใต้ต้องการให้รัฐบาลยื่นข้อร้องเรียนต่อองค์การการค้าโลก (WTO) เนื่องจากกังวลว่ามาตรการดังกล่าวอาจทำให้ต้นทุนในการส่งออกเพิ่มสูงขึ้นและเกษตรกรไม่มีงบประมาณเพียงพอในการจัดการโรค CBS ตลอดจนส่งผลกระทบต่อการจ้างงานหลายพันตำแหน่ง โดยการส่งออกส้มไปยังสหภาพยุโรปสามารถสร้างรายได้ถึง 800 ล้านเหรียญสหรัฐ และสร้างงานให้กับชาวแอฟริกากว่า 70,000 ตำแหน่ง 
                    สมาคมผู้ปลูกส้มของแอฟริกาใต้ (CGA) กล่าวว่า มาตรการของสหภาพยุโรปอาจทำให้การส่งออกส้มของแอฟริกาใต้ลดลงถึง 20% ในปีนี้ 
                    ทั้งนี้ ข้อเรียกร้องของเกษตรกรแอฟริกาใต้ได้ถูกหยิบยกขึ้นสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทเป็นครั้งแรกเมื่อปีที่แล้ว และอยู่ระหว่างการดำเนินการเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าว (ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของ WTO)


ที่มา : Reuters สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?