TH EN
A A A

ศุลกากรจีนรายงานผลการปฏิเสธนำเข้าอาหาร สิงหาคม 2566

4 October 2566   

                    เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 ศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (GACC) ได้เผยแพร่รายชื่อผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งประกอบด้วยอาหารนำเข้าทั้งหมด 229 ชุดจาก 37 ประเทศ/ภูมิภาค โดยอาหารนำเข้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดส่วนใหญ่มาจากญี่ปุ่น (18.3% ส่วนใหญ่เป็นเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยว) รองลงมาคือเกาหลีใต้ (9.6% ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์จากธัญพืช) และอินโดนีเซีย (7% ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ) สาเหตุหลักของการปฏิเสธการนำเข้า ได้แก่ การติดฉลากไม่เหมาะสม (16.6%) ไม่มีใบอนุญาตการตรวจสอบและกักกัน (14.4%) ขาดเอกสารหรือหลักฐานที่จำเป็น (12.7%) มีการใช้วัตถุเจือปนอาหาร/สารเสริมอาหารเกินขนาด (12.2%) และเกินวันหมดอายุ (9.6%)
รายงานกักกันที่น่าสนใจ:
1. ผลิตภัณฑ์นม
                    ผลิตภัณฑ์นมไขมันต่ำจากนิวซีแลนด์ 1 ชุด ถูกปฏิเสธเนื่องจากเกิดการเน่าเสีย และผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตจากกรีซ 1 ชุดไม่ผ่านพิธีการศุลกากรเนื่องจากมีส่วนผสมที่มาจากสัตว์ที่ไม่ได้รับการอนุญาต
2. ผลิตภัณฑ์โภชนาการการกีฬา 
                    ศุลกากรจีนปฏิเสธการนำเข้าผลิตภัณฑ์โภชนาการการกีฬา 17 ชุด โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เวย์โปรตีนชนิดผง แบ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากอิตาลีที่มีการติดฉลากไม่เหมาะสม 9 รายการ และผลิตภัณฑ์จากสหรัฐฯ ที่หมดอายุแล้ว 8 รายการ

 

ที่มา : foodchemlinked/GACC สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?