TH EN
A A A

ตลาดมันสำปะหลังสร้างมูลค่าการส่งออกสูงสุดให้ลาวในช่วง 5 เดือนแรกของปี 66

12 September 2566   

                    มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรของลาวในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2566 อยู่ที่ 901 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 75.14 ของเป้าหมายในปี 2566 โดยพืชส่งออกหลัก ได้แก่ มันสำปะหลัง กาแฟ กล้วย ข้าวโพด และอ้อยโดยลาวมีรายได้จากการส่งออกมันสำปะหลังในช่วง 5 เดือนแรกของปีมากกว่า 408 ล้านเหรียญสหรัฐ ทำให้มันสำปะหลังกลายเป็นพืชที่ปลูกได้กำไรสูงสุดในประเทศ และมีการปลูกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน โดยตลาดส่งออกหลักมันสำปะหลังของลาว ได้แก่ จีน เวียดนาม และอิตาลี 
                    แม้ลาวจะถือเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการเป็นผู้ผลิตมันสำปะหลังรายใหญ่เนื่องจากเศรษฐกิจในประเทศที่ถูกขับเคลื่อนด้วยการเกษตร แต่เกษตรกรก็ยังคงก็ยังคงมีข้อจำกัดในด้านความรู้ความเข้าใจในวิธีการเพาะปลูกสมัยใหม่ จึงอาจทำให้โอกาสในการทำกำไรต่ำ
                    อย่างไรก็ตามรัฐบาลลาวกำลังปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและวิธีการผลิต เช่น การจัดหาอุปกรณ์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์สำหรับการแยกเมล็ดพืช และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยให้พืชผลแห้งหรือแช่แข็ง รวมถึงการแสวงหาตลาดใหม่
                    อนึ่ง ในปี 2565 ลาวมีรายได้จากการส่งออกสินค้าเกษตรทั้งหมด 1,733 ล้านเหรียญสหรัฐ และคาดว่าในปี 2566 ลาวจะมีรายได้จากการส่งออกสินค้าเกษตรประมาณ 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐ

 

ที่มา : Xinhua สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?