TH EN
A A A

เวียดนามเร่งผลักดันมะพร้าวเป็นพืชอุตสาหกรรมหลัก

23 August 2566   

                    อุตสาหกรรมมะพร้าวมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเวียดนาม ซึ่งควรได้รับการพิจารณาให้เป็นส่วนสำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ เนื่องจากเวียดนามมีพื้นที่ปลูกมะพร้าวมากกว่า 188,000 เฮกตาร์หรือคิดเป็น 1.67% ของพื้นที่ทั้งหมดของโลก สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรประมาณ 389,530 ครัวเรือน และมีมูลค่าการส่งออกถึง 900 ล้านเหรียญสหรัฐ มากที่สุดเป็นอันดับ 4 ของโลก และยังก่อให้เกิดการสร้างงานมากกว่า 15,000 ตำแหน่ง
                    โดยจังหวัด Ben tre เป็นพื้นที่ที่มีการปลูกมะพร้าวมากที่สุดของเวียดนาม ซึ่งมีพื้นที่กว่า 78,000 เฮกตาร์ และสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรมากกว่า 163,000 ครัวเรือน คิดเป็นมูลค่ากว่า 20.9% ของมูลค่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมทั้งจังหวัด และ 42.51% ของมูลค่าการส่งออก โดยผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวของ Ben tre สามารถส่งออกไปยังตลาดเกือบ 100 ประเทศ รวมถึงตลาดในยุโรป สหรัฐฯ และตะวันออกกลาง
                    อย่างไรก็ตาม ผู้อํานวยการสถาบันการวางแผนและการคาดการณ์การเกษตรของเวียดนาม (NIAPP) กล่าวว่า พวกเขายังมีจุดอ่อนในการเชื่อมโยงห่วงโซ่คุณค่าและความสามารถในกระบวนการผลิตอยู่

 

ที่มา : VN Express สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?