TH EN
A A A

แคนาดาเตรียมแก้ไขปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRLs) สำหรับยาสัตว์ในอาหาร

18 August 2566   

                    เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขของแคนาดา ได้เปิดรับความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขรายการปริมาณสารตกพิษค้างสูงสุด (MRLs) สำหรับยาสัตว์ในอาหาร ซึ่งได้กำหนดระดับของสารตกค้างที่ได้รับอนุญาตให้คงอยู่ในเนื้อเยื่อหรือผลิตภัณฑ์อาหารที่มาจากสัตว์ที่ได้รับการบำบัดด้วยยาสัตว์ ทั้งนี้ สามารถส่งความคิดเห็นได้ถึงวันที่ 24 กันยายน 2566
1. ค่า MRLs รายการใหม่

ยารักษาสัตว์ ชื่อสารสำหรับการวิเคราะห์ยา รายการอาหาร ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (ppm)
Azaperone ผลรวมของ Azaperone และ Azaperol

 ไตหมู

ตับหมู

เนื้อหมู

หนังและไขมันหมู   

0.1

0.1

0.06

0.06

 

Bacitracin Bacitracin A ไข่ไก่ 0.05
Dexamethasone Dexamethasone

ไขมันวัว

 

ไตวัว

ตับวัว

เนื้อวัว

นมวัว

ไม่ได้กำหนดค่า MRLs

0.001

0.002

0.001

0.003

Ketoprofen Ketoprofen

ไขมันวัว

 

ตับวัว

 

นมวัว

ตับหมู

 

เนื้อหมู

หนังและไขมันหมู

ไม่ได้กำหนดค่า MRLs

ไม่ได้กำหนดค่า MRLs

0.05

ไม่ได้กำหนดค่า MRLs

0.1

ไม่ได้กำหนดค่า MRLs 

Lincomycin Lincomycin น้ำผึ้ง 0.75
Tiamulin 8-α-hydroxymutilin

ไขมันกระต่าย

ไตกระต่าย

ตับกระต่าย

เนื้อของกระต่าย

0.1

0.1

0.4

0.1

Tulathromycin CP-60,300

ไขมันวัว

 

หนังและไขมันหมู

0.2 - เทียบเท่ากับ tulathromycin

0.2 - เทียบเท่ากับ tulathromycin

 

2. ค่า MRLs ที่มีการแก้ไข

ยารักษาสัตว์ ชื่อสารสำหรับการวิเคราะห์ยา รายการอาหาร ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (ppm)
Ketoprofen Ketoprofen

ไตวัว

เนื้อวัว

ไตหมู

0.45

0.15

0.4

 

ที่มา : Reuters/ Health Canada https://www.canada.ca/en/health-canada/programs/consultation-proposal-maximum-residue-limits-veterinary-drugs-foods-mrl-2023-1.html สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?