TH EN
A A A

ชิลีเปิดตลาดให้สัตว์ปีกสหรัฐ

30 April 2551   
             กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ได้ประกาศว่ากระทรวงเกษตรชิลีได้ยอมรับระบบตรวจสอบ ควบคุม และการรับรองสัตว์ปีกของสหรัฐฯ และอนุญาตให้นำเข้าสัตว์ปีกสหรัฐฯ  ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2551 เป็นต้นไป
ภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรีสหรัฐ-ชิลี  โรงเชือด โรงเก็บรักษาความเย็น และโรงแปรรูปสัตว์ปีกที่ได้รับการรับรองจาก  FSIS กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ จะได้อยู่ในรายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ส่งผลิตภัณฑ์ไปยังชิลี  ทั้งนี้จะต้องมีการมา audit จากกระทรวงเกษตรของชิลีเป็นประจำ
              ในวันที่ 3 ธันวาคม 2550 สหรัฐฯ  อนุญาตให้นำเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกจากชิลีได้  โดย FSIS ระบุว่า กฎหมาย กฎระเบียบ และเอกสารข้อมูลต่างๆ ระบุว่าระบบตรวจสอบต่างๆ  และข้อกำหนดที่ระบุไว้ ในพรบ. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกของสหรัฐฯ  และการปฏิบัติตามระเบียบของชิลีเท่าเทียมกัน  ทั้งนี้ สหรัฐฯ  จะมีการทวนสอบทั้งการไปทวนสอบที่ชิลี และการตรวจสอบที่ด่านนำเข้าด้วยเพื่อให้มั่นใจว่าโรงงานที่ผ่านการรับรองจากชิลีแล้วยังคงได้ตามมาตรฐานของสหรัฐฯ
 
ที่มา  :  USDA

Is this article useful?