TH EN
A A A

ศุลกากรจีนประกาศการขึ้นทะเบียนสวนและโรงคัดบรรจุผลไม้ส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีนของไทยรอบบัญชีรายชื่อเดือนมิถุนายน 2566

16 August 2566   

                    การส่งออกผลไม้สดจากไทยไปยังจีนจำเป็นต้องมาจากสวนและโรงคัดบรรจุที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและประกาศโดยกรมวิชาการเกษตร และสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (GACC) แล้วเท่านั้น พร้อมต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับระเบียบและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 
                    โดยทั้งสองฝ่ายได้ตกลงว่าจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการขึ้นทะเบียนสวนและโรงคัดบรรจุของผลไม้สดตามชนิดที่ได้รับอนุญาตนําเข้าและส่งออก และจะมีการอัพเดทข้อมูลระหว่างกันอยู่เสมอ
                    สามารถดาวโหลดได้ที่เว็บไซด์สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงปักกิ่ง https://www.opsmoac.go.th/beijing-news-preview-451591791840 หรือ ติดตามได้จากเว็บไซต์ของกรมวิชาการเกษตร ที่ https://www.doa.go.th/psco/?page_id=988

 

ที่มา : กลุ่มนโยบายระหว่างประเทศที่ 2 สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?