TH EN
A A A

GACC ประกาศบัญชีรายชื่อการขึ้นทะเบียนสถานบรรจุสัตว์น้ำมีชีวิตส่งออก รอบเดือนมีนาคม 2566

9 June 2566   

                    ศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (General Administration of Customs of People’s Republic of China: GACC) ได้ประกาศบัญชีรายชื่อการขึ้นทะเบียนสถานบรรจุสัตว์น้ำมีชีวิตส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีน รอบบัญชีรายชื่อเดือนมีนาคม 2566 ทางเว็บไซต์ GACC โดยมีรายละเอียด ดังนี้  1. บัญชีรายชื่อสถานบรรจุกุ้งกุลาดำมีชีวิต รวมจำนวน 17 ราย และ 2. บัญชีรายชื่อสถานบรรจุสัตว์น้ำมีชีวิต อื่นๆ ยกเว้นกุ้งกุลาดำ รวมจำนวน 21 ราย 
                    สามารถตรวจสอบรายละเอียดบัญชีรายชื่อดังกล่าวได้ที่ http://dzs.customs.gov.cn/dzs/2747042/3995815/3995864/3996810/index.html (ลำดับที่ 28)

 

ที่มา : กลุ่มนโยบายระหว่างประเทศที่ 2 สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?