TH EN
A A A

เกาหลีใต้เปิดรับฟังความเห็นฉลาก COO อาหารนำเข้า

24 May 2566   

                    กระทรวงเกษตร อาหาร และกิจการชนบท (MAFRA) แห่งเกาหลีใต้ เปิดรับความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขกฎการบังคับใช้ของรัฐบัญญัติว่าด้วยการติดฉลากแหล่งกำเนิดสินค้าเกษตรและประมง โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถส่งข้อเสนอแนะไปยัง MAFRA ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2566
                    การแก้ไขที่เสนอในร่างส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการติดฉลาก "ประเทศแหล่งกำหนด (COO)" บนผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปทางการเกษตรและประมง โดยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจากเดิม คือ ปัจจุบันอาหารแปรรูปที่นำเข้าจำเป็นต้องแสดงฉลาก COO ในขนาดตัวอักษรที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับขนาดของบรรจุภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น หากพื้นที่บรรจุภัณฑ์เกิน 3,000 ตารางเซนติเมตร COO จะต้องติดฉลากที่มีตัวอักษรขนาดตั้งแต่ 20 pt ขึ้นไป ในขณะที่พื้นที่บรรจุภัณฑ์ระหว่าง 50 ตารางเซนติเมตร ถึง 3,000 ตารางเซนติเมตร COO จะต้องติดฉลากที่มีตัวอักษรขนาดตั้งแต่ 12 pt ขึ้นไป และสำหรับพื้นที่บรรจุภัณฑ์น้อยกว่า 50 ตารางเซนติเมตร COO สามารถพิมพ์ตัวอักษรได้ไม่น้อยกว่า 8 pt แต่ร่างกฏหมายใหม่อาหารแปรรูปทางการเกษตรและประมงที่นำเข้าทั้งหมดจะต้องแสดง COO ในขนาดตัวอักษร 10 pt เท่ากัน โดยไม่ต้องคำนึงถึงพื้นที่บรรจุภัณฑ์ ทั้งในส่วนของอาหารที่ผลิตในประเทศและนำเข้า ซึ่ง MAFRA คาดว่าการแก้ไขนี้จะช่วยลดภาระขององค์กรและแก้ไขปัญหาด้านต้นทุนเนื่องจากอาหารทางการเกษตรส่วนใหญ่ถือเป็นอาหารนำเข้าที่มีปริมาณมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของเกาหลีใต้
                    นอกจากนี้ MAFRA ยังได้เสนอให้มีการชี้แจงวิธีการติดฉลาก COO สำหรับการขายสินค้าออนไลน์ โดยจากที่ปัจจุบันแนวทางปฏิบัติในการแสดง COO บริเวณข้างเคียงชื่อผลิตภัณฑ์หรือป้ายแสดงราคา ได้รับการแก้ไขเป็น แสดงอยู่ข้างบนหรือด้านล่างของป้ายแสดงราคา 

 

ที่มา : MAFRA สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?