TH EN
A A A

สธ.แคนาดา ปรับปรุงนโยบายลิสทีเรียในอาหาร

8 May 2566   

                    Health Canada ได้เผยแพร่นโยบายเกี่ยวกับจุลินทรีย์ Listeria monocytogenesin ในอาหารพร้อมรับประทาน(Policy on Listeria monocytogene in Ready-to-Eat foods) ฉบับปรับปรุงในรอบกว่า 10 ปี เพื่อใช้แทนที่นโยบายฉบับเดิมที่ได้เผยแพร่ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 โดยจะมีผลบังคับกับอาหารทั้งหมดที่ขายในแคนาดาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป 
                    นโยบายฉบับปรับปรุงนี้ Health Canada ได้นำข้อมูลจากหน่วยงานด้านการตรวจสอบอาหารของแคนาดา (CFIA) และหน่วยงานสาธารณสุขของแคนาดา (PHAC) มาใช้เป็นแนวทางความปลอดภัยของอาหารพร้อมรับประทาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะป้องกันการติดเชื้อ Listeria ของคนในประเทศ โดย Health Canada ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเชื้อ Listeria ตั้งแต่กระบวนการผลิต การจัดเตรียม การบรรจุ การถนอมอาหาร และการเก็บรักษาอาหาร และได้แบ่งประเภทอาหารพร้อมรับประทานออกเป็น 2 ประเภท คือ แบ่งตามศักยภาพในการเติบโตของเชื้อ Listeria และแบ่งตามการมีอยู่หรือระดับของเชื้อ Listeria ในอาหารพร้อมรับประทาน
                    จุลินทรีย์ Listeria monocytogenes สามารถพบได้ทั่วไปในธรรมชาติ เติบโตได้ในอุณหภูมิต่ำและอยู่รอดในสภาพแวดล้อมของโรงงานแปรรูปอาหารได้เป็นระยะเวลานาน ซึ่ง Listeria monocytogenes เป็นเชื้อสาเหตุหลักในการก่อโรคร้ายแรงอย่าง Listeriosis
                    สามารถอ่านนโยบาย Listeria monocytogenesin in Ready-to-Eat foods ฉบับเต็มได้ที่ https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/migration/hc-sc/fn-an/alt_formats/pdf/legislation/pol/listeria-monocytogenes-ready-eat-foods-eng.pdf

ที่มา : Food Safety News สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?