TH EN
A A A

โคลอมเบียงานเข้าอะโวกาโดสารตกค้างเกิน

26 April 2566   

                   กระทรวงอาหารและยาของเกาหลีใต้ (MFDS) ตรวจพบไทอะเบนดาโซล (Thiabendazole) 2.03 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ในอะโวกาโดจำนวน 22 ตัน ที่นำเข้าจากโคลอมเบีย ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ที่ 0.01 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ทำให้ MFDS เรียกคืนอะโวกาโดทั้งหมดที่ถูกประกาศว่าไม่เหมาะที่จะนำมาจำหน่าย และมีการเน้นย้ำผู้บริโภคที่ซื้ออะโวกาโดไปแล้วว่าจะต้องนำไปส่งคืนให้กับร้านที่ตนซื้อมา ทั้งนี้เจ้าหน้าที่กำลังค้นหาว่าอะโวกาโดนั้นถูกขายไปที่ใดบ้าง 
                   ไทอะเบนดาโซล (Thiabendazole) เป็นสารฆ่าเชื้อราและยาฆ่าแมลงที่ใช้ในการจัดการกับโรคในผักและผลไม้ เช่น โรคเชื้อรา โรคใบไหม้ โรคโคนเน่า เป็นต้น ซึ่งสารชนิดนี้เมื่อมีการรับประทานที่มากเกินไปอาจทำให้เกิดความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารหรือส่งผลกระทบต่อระบบประสาทส่วนกลาง

 

ที่มา : Fresh Plaza สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?