TH EN
A A A

EU ประกาศกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าทำลายป่า

24 April 2566   

                    เมื่อวันพุธที่ 19 เมษายน 2566 รัฐสภายุโรปเห็นชอบอนุมัติกฎหมายว่าด้วยการตัดไม้ทำลายป่า (deforestation) เพื่อห้ามนำเข้า กาแฟ เนื้อวัว ถั่วเหลือง และสินค้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตัดไม้ทำลายป่าเข้ามาในสหภาพยุโรป โดยกำหนดให้บริษัทที่จำหน่ายสินค้าในสหภาพยุโรปจัดทำรายงานการตรวจสอบสถานะและข้อมูลที่ตรวจสอบได้ เพื่อพิสูจน์ว่าสินค้าของพวกเขาไม่ได้ปลูกบนที่ดินที่มีการตัดไม้ทำลายป่าหลังปี 2563 โดยสหภาพยุโรปได้กำหนดโทษปรับกรณีฝ่าฝืนในอัตราสูงถึงร้อยละ 4   
                    กฎหมายฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อขจัดการตัดไม้ทำลายป่าในห่วงโซ่อุปทานของสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันที่มีการจำหน่ายในยุโรป ซึ่งสินค้าที่อยู่ภายใต้กฎหมายการตัดไม้ทำลายป่า ได้แก่ ถั่วเหลือง เนื้อวัว น้ำมันปาล์ม ไม้ โกโก้ กาแฟ ยางพารา ถ่าน ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากหนัง ช็อกโกแลต และเฟอร์นิเจอร์ และเนื่องจากการตัดไม้ทำลายป่านั้นเป็นสาเหตุของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกประมาณร้อยละ 10 
                    ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่าแม้กฎหมายดังกล่าวจะไม่ได้มุ่งเป้าในการจัดการหรือป้องปรามสินค้าจากประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นพิเศษ แต่ก็พบว่ามีประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศกฎหมาย เช่น อินโดนีเซียและมาเลเซียที่เป็นผู้ส่งออกน้ำมันปาล์มรายใหญ่ที่สุดของโลกเห็นว่ามาตรการดังกล่าวเป็นการกีดกันการเข้าถึงตลาด เนื่องจากสหภาพยุโรปเป็นผู้นำเข้าน้ำมันปาล์มรายใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก โดยมาเลเซียอาจยุติการส่งออกน้ำมันปาล์มไปยังสหภาพยุโรปเพื่อตอบโต้กฎหมายนี้ ขณะที่เกษตรกรผู้ปลูกน้ำมันปาล์มรายย่อยก็ได้แจ้งว่า พวกเขาไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดในการพิสูจน์ว่าสินค้าผลิตที่ไหนโดยใช้ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ได้ นอกจากนี้ประเทศในโซนอเมริกาใต้อย่างบราซิลซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ที่สุดของโลก รวมทั้งเป็นผู้ผลิต-ส่งออกถั่วเหลือง กาแฟ และเนื้อวัว รายสำคัญ ก็ได้กำหนดแนวทางใช้ประโยชน์และป้องกันการแปรสภาพพื้นที่ป่าเพื่อทำเกษตรเป็นมาตรการเชิงรับเช่นกัน
                    ทั้งนี้ สหภาพยุโรปกำหนดระยะเวลาเปลี่ยนผ่านสำหรับกิจการขนาดใหญ่เป็นเวลา 18 เดือน และบริษัทขนาดเล็กจะมีเวลา 24 เดือนในการปฎิบัติตามข้อกฎหมายนี้ ทั้งนี้บริษัทที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบอาจต้องเผชิญกับค่าปรับสูงถึง 4% และประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปจะมีการตรวจสอบและเตรียมความพร้อมบังคับใช้กฎระเบียบเหล่านี้ต่อไป

 

 

ที่มา : Reuters สรุปโดย : มกอช. 

Is this article useful?