TH EN
A A A

ญี่ปุ่นเล็งใช้เครื่องจักรกลเกษตรทดแทนแรงงานขาดแคลน

24 April 2566   

                    รัฐบาลญี่ปุ่นกำลังพิจารณาแนวทางการประยุกต์เครื่องจักรกลทางการเกษตรมาใช้ทดแทนเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยจากแนวโน้มสัดส่วนประชากรสูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น ในปี 2563 พบว่าแรงงานภาคการเกษตรจำนวน 250,000 คน มีอายุเฉลี่ย 67.7 ปี ในขณะที่มีแรงงานเพียง 23,000 คนเท่านั้นที่มีอายุต่ำกว่า 49 ปี แม้ว่ารัฐบาลญี่ปุ่นจะพยายามนำเข้าแรงงานจากต่างประเทศท่ามกลางข้อจำกัดด้านโรคระบาด COVID-19 แต่ก็พบว่าการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรเป็นวิธีที่แก้ปัญหาที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับบริบททางเศรษฐกิจมากกว่า
                    การใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรมีข้อดีหลายประการ ทั้งประหยัดค่าจ้างแรงงานและลดอุปสรรคการสื่อสาร (ในกรณีเป็นแรงงานต่างด้าว) โดยจะมีค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาก็เป็นเพียงครั้งคราว แต่การแทนที่แรงงานมนุษย์ด้วยเครื่องจักรกลทางการเกษตรก็อาจส่งผลต่อสภาวะสังคมและคุณภาพชีวิตของประชากร โดยเฉพาะในชนบทที่มักพบข้อจำกัดด้านโอกาสเข้าถึงแหล่งจ้างงานที่ดี

 

ที่มา : Far Eastern Agriculture สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?