TH EN
A A A

เกาหลีใต้มุ่งพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ-ฟาร์มแนวตั้ง

24 April 2566    10

                    จากแผนพัฒนาเชิงรุกที่มีเป้าหมายจะเพิ่มอัตราการทำเกษตรอัจฉริยะเป็น 30% ของการผลิตทางการเกษตรภายในปี 2570 รัฐบาลเกาหลีใต้จึงมีแผนที่จะสร้างระบบที่เปิดใช้งานการติดตั้งฟาร์มอัจฉริยะแนวตั้ง (vertical farms) ภายในพื้นที่ส่งเสริมการพัฒนาการผลิตทางการเกษตร มุ่งเป้าหมายเอาชนะข้อจำกัดการใช้ที่ดินที่เป็นข้อจำกัดสำคัญต่อการพัฒนาโครงสร้างระบบการผลิตในพื้นที่เป้าหมาย
                    โดยภายในปี 2566 รัฐบาลเกาหลีใต้จะประกาศใช้ “รัฐบัญญัติส่งเสริมการเกษตรอัจฉริยะ” ที่ปรับปรุงกฎระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีอยู่เพื่อรองรับการดำเนินการของฟาร์มอัจฉริยะแนวตั้งในพื้นที่ส่งเสริมการเกษตร เพื่อสร้างความสอดคล้องระหว่างการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเกษตรที่เป็นนวัตกรรมใหม่กับเป้าหมายในการส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืนและการรักษาพื้นที่เกษตรกรรม
                    นอกจากการพัฒนาฟาร์มอัจฉริยะแนวตั้งแล้ว รัฐบาลเกาหลีใต้วางแผนที่จะสร้างเรือนกระจกที่ทันสมัยขนาด 100 เฮกตาร์สำหรับเป็นต้นแบบการจัดการด้านการเกษตรและศูนย์กลางสำหรับการวิจัย การพัฒนาและการนำเทคโนโลยีการเกษตรขั้นสูงไปปฏิบัติ ซึ่งการผนวกฟาร์มอัจฉริยะแนวตั้งและเรือนกระจกที่ทันสมัยภายในพื้นที่ส่งเสริมการเกษตรจะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของการทำฟาร์มแบบดั้งเดิม และส่งเสริมแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืน ทั้งยังช่วยให้สามารถเพาะปลูกพืชผลได้ตลอดทั้งปี โดยใช้ทรัพยากรที่ดิน น้ำ และพลังงานน้อยลงอย่างมาก

 

ที่มา : VerticalFarm Daily สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?