TH EN
A A A

จีนมุ่งเป้าลดปล่อยคาร์บอนภาคเกษตร

10 April 2566   

                   เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 สถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรจีน (CAAS) เผยแพร่รายงานว่าความเข้มข้นของการปล่อยคาร์บอนของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่สำคัญในจีนมีแนวโน้มลดลง โดยจีนประสบความสำเร็จในการลดความเข้มข้นของการปล่อยคาร์บอนในภาคการเกษตร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก

                   ตามรายงาน ผลิตภัณฑ์มวลรวมทางการเกษตรของจีนคิดเป็นร้อยละ 9.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ทั้งหมด ในขณะที่การปล่อยคาร์บอนทั้งหมดจากการผลิตทางการเกษตรคิดเป็นเพียงร้อยละ 6.7 ของการปล่อยคาร์บอนทั้งหมดของจีนเท่านั้น และรายงานได้ระบุว่า จีนได้รับประกันความมั่นคงด้านอาหารและการจัดหาสินค้าเกษตรที่สำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็บรรลุความเข้มข้นของการปล่อยคาร์บอนต่ำในภาคการเกษตร นอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการเกษตรแบบคาร์บอนต่ำอีกด้วย 

                   จีนลงทุนราว 100,000 ล้านหยวน (ประมาณ 1.46 หมื่นล้านดอลลาร์) ในแต่ละปี เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างพื้นที่การเกษตรที่มีมาตรฐานสูง มีการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ เพื่อช่วยเพิ่มการผลิตอาหารในขณะที่ลดการปล่อยคาร์บอนไปด้วย โดยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จีนได้ใช้เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนในการบำบัดขยะอินทรีย์จากการเกษตรและพื้นที่ชนบทมากกว่า500ล้านเมตริกตันในแต่ละปี ซึ่งช่วยลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 

 

ที่มา : China Daily สรุปโดย : มกอช.  

Is this article useful?