TH EN
A A A

ชาวประมงแคนาดาตีรัฐปิดกั้นจับแมกเคอเรลอ้างไม่ยั่งยืน

14 March 2566    32

                 The Fish Food and Allied Workers Union (FFAW-Unifor) เรียกร้องให้กรมประมงและมหาสมุทรแคนาดา (DFO) เปิดการจับปลาแมคเคอเรลแอตแลนติกอีกครั้งในปี 2566 โดยอ้างข้อสังเกตของชาวประมงที่กล่าวว่าจำนวนของปลาแมคเคอเรลนั้นมีสูงกว่าที่ DFO ได้ประเมินไว้ในฤดูใบไม้ผลิปี 2020
                 ก่อนหน้านี้ DFO ปิดการทำประมงและหยุดจับปลาเฮอริ่ง เพื่อปกป้องประชากรปลาไม่ให้มีจำนวนที่ลดลง เนื่องจากปลาเฮอริ่งในอ่าว Southern Gulf และปลาแมคเคอเรลแอตแลนติกเป็นปลาที่อยู่ในโซนวิกฤตเสี่ยงต่อการเพิ่มปริมาณไม่เพียงพอต่อการจับอย่างยั่งยืนมาเป็นเวลานาน และจำเป็นต้องมีการออกกฎนี้เพื่อให้ประชากรปลาได้เติบโตขึ้นใหม่ แต่ FFAW-Unifor ได้เรียกร้องให้มีการศึกษาร่วมกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อประเมินสถานการณ์และอนุญาตให้จับปลาแมคเคอเรลได้อีกครั้ง จากการอ้างอิงตามข้อมูลของชาวประมงหลังจากที่ DFO ที่ได้เผยแพร่ข้อกำหนดทางเทคนิคสำหรับการประมงปูหิมะในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 และได้เผยแพร่รายงานเชิงบวกเกี่ยวกับสต็อกประชากรสัตว์น้ำโดยรวม เนื่องจาก DFO ไม่สามารถทำการสำรวจและประเมินผลกระทบจากอวนลากที่จับสัตว์น้ำได้หลากหลายสายพันธุ์

ที่มา : Seafood Source  สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?